PROJEKTOVÉ REALIZACE, KRIZOVÝ A INTERIM MANAGEMENT

Stavíme na více jak dvacetileté praxi ve výkonných i manažerských pozicích a externích realizací nejen marketingových, start-upových či optimalizačních projektů.

CONTROLLING

Pracovat s daty v rozsahu který je účelný a pomáhá přijímat včas správná rozhodnutí. Poskytnout spolehlivé informace a argumenty nezbytné pro řízení, plánování, motivaci a prevenci rizik.

MARKETING MANAGEMENT

„Úspěšnost marketingu firmy, je dána způsobem a efektivitou využití dostupných zdrojů k dosažení stanovených cílů“.... Tento komplexní pohled na roli marketingu je základem našeho zaměření a přístupu k realizovaným projektům.

Uvažujete, jak lépe využít „online“ pro podporu prodeje,

poskytování služeb, nebo budování vztahů se zákazníky?


 

Důvodů proč „ano“ je celá řada, stejně jako důvodů, proč je dobré tyto projekty před zahájením vlastní realizace pečlivě připravit.
Využijte naši spolupráci. Jde o typické projektové řešení, kdy je výhodné na přechodnou dobu kapacitně posílit, využít nezávislý pohled a zkušenosti. Pomůžeme vám zvládnout potřebné jak ve smyslu realizace záměru a jeho provázání s interními potřebami, tak i ve vztahu k externím agenturám. Vycházíme ze skutečných potřeb klienta, jeho reálných možností a stanovených cílů. Efektivity a návratnosti investovaných prostředků.

 

 

Co je základem naší práce?

  • Vyhodnocení vašich stávajících aktivit v rámci onlinu

  – Vliv na prodej, naplňování informačních a komunikačních záměrů
  – Struktura, obsah, design a nabídka z pohledu potřeb a očekávání cílových skupin
  – Úspěšnost přeměny návštěvníka na zákazníka
  – Návaznost na ostatní marketingové aktivity
  – Nákupní proces
  – Náročnost správy a administrace
  – Návaznost na související firemní procesy
  – Zohlednění významu využití online nástrojů pro váš konkrétní segment trhu a cílovou skupinu
  – Zohlednění aktuální pozice vaší firmy na trhu a v online komunikačních kanálech

  • Návrh cílů, strategie, rozsahu a způsobu využití online nástrojů, nákladů a harmonogramu

  • Zajištění a správa realizace ve stanoveném rozsahu

  – Zpracování zadání pro interní tým, výběrové řízení či dodavatelské agentury
  – Průběžné vedení realizace
  – Zajištění koordinace práce s odbornými pracovníky klienta
  – Spolupráce na tvorbě designu a komunikovaného obsahu
  – Spolupráce na tvorbě technického řešení a jeho provázání s interními procesy
  – Průběžná kontrola plnění ze strany dodavatelů (kvalita, cena, výsledky, soulad realizace se zadáním a cíli)

 

V čem je outsourcing pro klienty výhodný?

  • Přináší nový pohled, náměty a zkušenosti
  • Zajišťuje potřebnou pracovní kapacitu pro přípravu a realizaci záměru, právě na dobu potřebnou
  • Umožňuje stávajícím pracovníkům věnovat se dalším úkolům a přitom mít realizaci pod průběžnou kontrolou
  • Snižuje riziko prodloužení termínů z důvodu operativního vytížení stavových pracovníků

 

Na čem stavíme?

  • Na loajalitě a zachování důvěrnosti poskytnutých informací
  • Na pozitivním přístupu, zkušenostech, důslednosti a pečlivosti
  • Na komunikaci a objektivitě daných doporučení