PROJEKTOVÉ REALIZACE, KRIZOVÝ A INTERIM MANAGEMENT

Stavíme na více jak dvacetileté praxi ve výkonných i manažerských pozicích a na desítkách externích projektů, vedených přímo, nebo v roli kontraktora či dodavatele pro klienty reklamních a poradenských agentur.

CONTROLLING

Pracovat s daty v rozsahu který je účelný a pomáhá přijímat včas správná rozhodnutí. Poskytnout spolehlivé informace a argumenty nezbytné pro řízení, plánování, motivaci a prevenci rizik.

MARKETING MANAGEMENT

„Úspěšnost marketingu firmy, je dána způsobem a efektivitou využití dostupných zdrojů k dosažení stanovených cílů“.... Tento komplexní pohled na roli marketingu je základem našeho zaměření a přístupu k realizovaným projektům.

Uvažujete, jak lépe využít „online“ pro podporu prodeje,

poskytování služeb, nebo budování vztahů se zákazníky?


 

Důvodů proč „ano“ je v dnešní „Covid době“ celá řada, stejně jako důvodů, proč je dobré tyto projekty před zahájením vlastní realizace pečlivě připravit.
Využijte naši spolupráci. Jde o typické projektové řešení, kdy je výhodné na přechodnou dobu kapacitně posílit, využít nezávislý pohled a zkušenosti. Pomůžeme vám včas zvládnout potřebné. Vždy vycházíme z reálných možností klienta a efektivnosti využití investovaných prostředků.

 

 

Co je základem naší práce?

  • Vyhodnocení stávajících aktivit v rámci onlinu

  – Vliv na prodej, naplňování informačních a komunikačních záměrů
  – Struktura, obsah, design a nabídka z pohledu potřeb a očekávání cílových skupin
  – Úspěšnost přeměny návštěvníka na zákazníka
  – Návaznost na ostatní marketingové aktivity
  – Nákupní proces
  – Návaznost na ostatní firemní procesy
  – Zohlednění významu využití online nástrojů pro konkrétní segment trhu a cílovou skupinu
  – Zohlednění aktuální pozice v online komunikačních kanálech

  • Návrh cílů, strategie, rozsahu a způsobu využití online nástrojů, nákladů a harmonogramu

  • Zajištění a správa realizace ve stanoveném rozsahu

  – Zpracování zadání pro interní tým, výběrové řízení či dodavatelské agentury
  – Průběžné vedení realizace, koordinace práce s pracovníky klienta
  – Spolupráce na tvorbě designu a komunikovaného obsahu
  – Spolupráce na tvorbě technického řešení a jeho provázání s interními procesy
  – Průběžná kontrola plnění ze strany dodavatelů (kvalita, cena, výsledky, soulad realizace se zadáním a cíli)

 

V čem je outsourcing pro klienty výhodný?

  • Přináší nový pohled, náměty a mezioborové zkušenosti
  • Posiluje potřeby klienta v realizovaném řešení
  • Zajišťuje potřebnou pracovní kapacitu pro přípravu a realizaci záměru, právě na dobu potřebnou
  • Umožňuje stávajícím pracovníkům věnovat se dalším úkolům a přitom mít realizaci pod průběžnou kontrolou
  • Snižuje riziko prodloužení termínů z důvodu operativního vytížení stavových pracovníků

 

Na čem stavíme?

  • Na loajalitě a zachování důvěrnosti poskytnutých informací
  • Na pozitivním přístupu, zkušenostech, důslednosti a pečlivosti
  • Na komunikaci a objektivitě daných doporučení