Pro inspiraci i ověření spolupráce…

 

Uvažujete o nových webových stránkách, e-shopu, sdíleném prostoru pro partnery?

Nebo o PR a podpoře prodeje na internetu?


 

Důvodů proč „ano“ je celá řada, stejně jako důvodů, proč je přínosné tyto projekty před zahájením vlastní realizace dobře připravit. Využijte naši spolupráci…
Jde o typické projektové řešení, kdy je výhodné na přechodnou dobu kapacitně posílit, využít nezávislý pohled a zkušenosti. Pomůžeme vám kapacitně i profesně zvládnout potřebné i orientovat se v nabídce produkčních, reklamních a mediálních agentur. Vycházíme ze skutečných potřeb klienta, reálných možností a stanovených cílů. Efektivity a návratnosti investovaných prostředků.

 


 

Co je základem naší práce?

 • Vyhodnocení vašich stávajících aktivit v rámci onlinu
 • – Vliv na prodej, naplňování informační a komunikační role
  – Struktura, obsah, design a nabídka z pohledu potřeb a očekávání cílových skupin
  – Úspěšnost přeměny návštěvníka na zákazníka
  – Provázanost na ostatní marketingové aktivity
  – Nákupní proces z pohledu online aktivit
  – Náročnost správy a administrace
  – Návaznost na související firemní procesy
  – Zohlednění významu využití online nástrojů pro váš konkrétní segment trhu a cílové skupiny
  – Zohlednění aktuální pozice vaší firmy na trhu a v online komunikačních kanálech

 • Návrh rozsahu a způsobu využití online nástrojů, cíle, strategie, náklady, harmonogram
 • Zajištění a správa realizace ve stanoveném rozsahu

  – Zpracování zadání pro výběrové řízení či dodavatelské agentury
  – Průběžné vedení realizace
  – Zajištění koordinace práce s odbornými pracovníky klienta
  – Spolupráce na tvorbě designu a komunikovaného obsahu
  – Spolupráce na tvorbě technického řešení a jeho provázání s interními procesy
  – Průběžná kontrola plnění ze strany dodavatelů (kvalita, cena, výsledky, soulad realizace se zadáním a cíli)


 

V čem je outsourcing vedení projektu pro klienty výhodný?

 • Přináší nový pohled, náměty a zkušenosti
 • Zajišťuje potřebnou pracovní kapacitu pro přípravu a realizaci záměru, právě na dobu potřebnou
 • Umožňuje mít průběh realizace pod průběžnou kontrolou
 • Snižuje riziko prodloužení termínů z důvodu operativního vytížení stavových pracovníků
 • Snižuje riziko odchýlení výsledné realizace od původního zadání

 

Na čem stavíme?

 • Na loajalitě a zachování důvěrnosti poskytnutých informací
 • Na pozitivním přístupu, zkušenostech, důslednosti a pečlivosti
 • Na komunikaci a objektivitě daných doporučení