PROJEKTOVÉ REALIZACE, KRIZOVÝ A INTERIM MANAGEMENT

Stavíme na více jak dvacetileté praxi ve výkonných i manažerských pozicích a externích realizací nejen marketingových, start-upových či optimalizačních projektů.

CONTROLLING

Pracovat s daty v rozsahu který je účelný a pomáhá přijímat včas správná rozhodnutí. Poskytnout spolehlivé informace a argumenty nezbytné pro řízení, plánování, motivaci a prevenci rizik.

MARKETING MANAGEMENT

„Úspěšnost marketingu firmy, je dána způsobem a efektivitou využití dostupných zdrojů k dosažení stanovených cílů“.... Tento komplexní pohled na roli marketingu je základem našeho zaměření a přístupu k realizovaným projektům.

Uvažujete o revizi nákladů, lean managementu, optimalizaci procesů, nebo realizaci projektu zaměřeného na úspory a produktivitu?

Potřebujete využít rezerv, konsolidovat zdroje, vyřešit akutní situaci?

Hledáte způsob jak své záměry co nejefektivněji zvládnout?


 

Nezávislá podpora pro management, správce i majitele společností…

Přinášíme externí pohled a zkušenosti, nové náměty i osvědčené postupy. Úkoly plníme projektovou formou, nebo přímým začleněním do organizace a výkonem stanovených činností. Vždy se snažíme, aby společná práce byla vnímána pozitivně, měla smysl a vedla ke konkrétním výsledkům. Garantujeme otevřenost při jednáních a důslednost při realizaci úkolů.

Věnujeme se interním faktorům, které ve výsledku ovlivňují ziskovost a návratnost investovaných prostředků. Efektivnosti na straně veškerých nákladů, produktivitě, kontrole, řízení a optimalizaci výrobních i nevýrobních procesů, controllingu, připravenosti k využití nových příležitostí i zvládnutí mimořádných situací. Naší prioritou je nejen dosáhnout konkrétních vyčíslitelných výsledků, ale také nastavit podmínky pro následný přirozený rozvoj dané oblasti.

 

Consulting, krizové řízení a interim management, realizace projektů
Se zaměřením na efektivitu, návratnost, prevenci rizik

– Přímé úspory v oblasti fixních a variabilních nákladů
– Skutečná efektivita a ziskovost realizovaných zakázek
– Motivační nástroje a systémy odměňování
– Krizový management

– Výrobní a nevýrobní procesy, jejich řízení a optimalizace s vazbou na náklady a finanční toky
– Plánované a neplánované prostoje ve výrobě i obslužných procesech
– Plánování výroby a průběhu realizace zakázek

– Systemizace činností zaměřených na zvyšování efektivity a snižování nákladů
– Lean management
– Interní audit a kontrola
– Procesní a finanční controlling
– Risk management

 


 

Příklady zaměření spolupráce z oblasti efektivity a řízení:

 

Revitalizace

Od auditu stanovené oblasti a identifikace rezerv, po návrh opatření a maximální spolupráci při jejich implementaci. Nezávislá realizační i kontrolní podpora pro management, pověřené správce i majitele společností.

 

Individuální projekty a krizový management

V rámci příprav investičních projektů, řešení mimořádných stavů, významných nákupů, zásadních organizačních změn, nebo příprav společnosti na její prodej. Nezávislý supervising, projektový a krizový management.

 

Procesní a finanční controlling

Pomáháme zefektivnit a zvýšit přínos využívání dat pro řízení a plánování. Pracujeme s dosaženými kvalitativními a výkonovými ukazateli, s finančními náklady a s daty z interních informačních systémů. V rámci realizace pomáháme definovat klíčové měřitelné parametry, zajistit vstupní data, zpracovat pilotní výstupy, nastavit související činnosti, optimalizovat SW podporu. Dle potřeby realizujeme také nezávislé ad-hoc analýzy.

 

Procesní a personální audit

Majetkový vstup do firmy, personální změny v úrovni top managementu, interní reorganizace. Situace, kdy je často zapotřebí prověřit interní procesy, kompetence, pojmenovat rezervy, rizika, potenciál, stanovit související priority a nové úkoly. Pracujeme rychle, důsledně a efektivně. Přinášíme nezávislý pohled, zkušenosti i pracovní kapacitu.

 

Smluvní pokuty, penal, snížení kupní ceny

Nedodržení smluvních dodacích podmínek, nesplnění kvalitativních KPI, uplatnění vyplývajících sankcí. Pomáháme pojmenovat skutečné příčiny, kvantifikovat jejich vliv, navrhnout možné varianty řešení a zavést dohodnutá opatření do praxe. Přinášíme nezávislý pohled, objektivitu a důslednost.

Snížení provozních nákladů

Realizace projektů s jasným zaměřením a cílem. Od identifikace možných úspor po návrh a realizaci opatření k jejich využití. Věnujeme se jednotlivým nákladovým položkám, dodavatelsko odběratelským vztahům, organizaci práce, souvisejícím nákupním, provozním a výrobním procesům i vybraným pracovním činnostem z pohledu jejich vlivu na finanční toky a provozní náklady.

 

Optimalizace procesů

Do realizace přinášíme osvědčenou metodiku, pozitivní přístup, objektivitu a nadhled. Vycházíme především z rozboru řízení a činností na výkonné úrovni. Tento postup „odspodu“ nám umožňuje rychle a objektivně pojmenovat stávající rezervy, vyčíslit možný potenciál a navrhnout kroky k jeho využití. Současně zapojuje klíčové pracovníky do celého řešení a zvyšuje tak úspěšnost následné implementace. Prioritou jsou výsledky. Zvýšení produktivity, zkrácení termínů, snížení nákladů, omezení nejasností a chybovosti, zajištění kvality, zvýšení spokojenosti, prevence rizik, profesionalizace činností a služeb.

 

Využití dat pro řízení a plánování

Zkuste se s námi na data podívat jinak. Ať již jde o jejich zpracování, komunikaci výstupů, jejich využití k podpoře zvýšení produktivity a efektivity, k lepšímu plánování, řízení i vyhodnocování výsledků. Data z oblasti výroby, spotřeb, kvality výrobků a služeb, logistiky, skladových zásob, průběhu zpracování zakázek, čerpání nákladů, pracovních aktivit, dopravních elektronických výkazů,… Data z informačních systémů i z prvotních fyzických dokladů a evidencí.

 

Termíny realizace zakázek

Prodlužování doby dodání a s tím spojené riziko poškození jména, reklamací, uplatnění smluvních pokut. Často jsou příčinou ryze interní věci. Nedostatky v kapacitním plánování výroby, nákupu, řízení, nastavení klíčových procesů a kompetencí, v lidském faktoru. Pomáháme pojmenovat skutečné příčiny, kvantifikovat jejich vliv, navrhnout možné varianty řešení a zavést dohodnutá opatření do praxe. Přinášíme nezávislý pohled, objektivitu a důslednost.