PROJEKTOVÉ REALIZACE, KRIZOVÝ A INTERIM MANAGEMENT

Stavíme na více jak dvacetileté praxi ve výkonných i manažerských pozicích a na desítkách externích projektů, vedených přímo, nebo v roli kontraktora či dodavatele pro klienty reklamních a poradenských agentur.

CONTROLLING

Pracovat s daty v rozsahu který je účelný a pomáhá přijímat včas správná rozhodnutí. Poskytnout spolehlivé informace a argumenty nezbytné pro řízení, plánování, motivaci a prevenci rizik.

MARKETING MANAGEMENT

„Úspěšnost marketingu firmy, je dána způsobem a efektivitou využití dostupných zdrojů k dosažení stanovených cílů“.... Tento komplexní pohled na roli marketingu je základem našeho zaměření a přístupu k realizovaným projektům.

Uvažujete o revizi nákladů, lean managementu, optimalizaci procesů, nebo realizaci projektu zaměřeného na úspory a produktivitu?

Potřebujete využít rezerv, konsolidovat zdroje, vyřešit akutní situaci?

Hledáte způsob jak své záměry co nejefektivněji zvládnout?


 

Pomáháme včas zvládnout potřebné

Přinášíme externí pohled a zkušenosti, nové náměty i osvědčené postupy. Úkoly plníme projektovou formou, nebo přímým začleněním do organizace a výkonem stanovených činností. Vždy se snažíme, aby společná práce byla vnímána pozitivně, měla smysl a vedla ke konkrétním výsledkům. Garantujeme otevřenost při jednáních a důslednost při realizaci úkolů.

Věnujeme se interním faktorům, které ve výsledku ovlivňují ziskovost a návratnost investovaných prostředků. Efektivnosti na straně veškerých nákladů, produktivitě, kontrole, řízení a optimalizaci výrobních i nevýrobních procesů, controllingu, připravenosti k využití nových příležitostí i zvládnutí mimořádných situací. Naší prioritou je nejen dosáhnout konkrétních vyčíslitelných výsledků, ale také nastavit podmínky pro následný přirozený rozvoj dané oblasti.

 

Consulting, krizové řízení a interim management, realizace projektů
Se zaměřením na efektivitu, návratnost, prevenci rizik

– Přímé úspory v oblasti fixních a variabilních nákladů
– Skutečná efektivita a ziskovost realizovaných zakázek
– Motivační nástroje a systémy odměňování

– Výrobní a nevýrobní procesy, jejich řízení a optimalizace s vazbou na finanční toky
– Plánované a neplánované prostoje ve výrobě
– Plánování výroby a průběhu realizace zakázek

– Systemizace činností zaměřených na zvyšování efektivity a snižování nákladů
– Lean management
– Interní audit a kontrola
– Procesní a finanční controlling
– Risk management

 


 

Příklady zaměření spolupráce z oblasti efektivity a řízení:

 

Revitalizace

Od auditu stanovené oblasti a identifikace rezerv, po návrh opatření a maximální spolupráci při jejich implementaci. Přinášíme nový impuls do každodenní práce a nezávislý pohled na aktuální stav i jeho možné příčiny.

 

Individuální projekty a krizový management

V rámci příprav investičních projektů, řešení mimořádných stavů, významných nákupů, zásadních organizačních změn, nebo příprav společnosti na její prodej. Nezávislý supervising, projektový a krizový management.

 

Procesní a finanční controlling

Pomáháme zefektivnit a zvýšit přínos využívání dat pro řízení a plánování. Pracujeme s dosaženými kvalitativními a kvantitativními ukazateli, finančními náklady, s daty z interních informačních systémů i fyzických evidencí. V rámci realizace pomáháme definovat klíčové parametry, zajistit vstupní data, zpracovat pilotní výstupy, nastavit související činnosti, optimalizovat SW podporu. Dle potřeby realizujeme také nezávislé ad-hoc analýzy dat.

 

Procesní a personální audit

Majetkový vstup do firmy, personální změny v úrovni top managementu, interní reorganizace. Situace, kdy je často zapotřebí prověřit interní procesy, kompetence, pojmenovat rezervy, rizika, potenciál, stanovit související priority a nové úkoly. Pracujeme rychle, důsledně a efektivně. Přinášíme nezávislý pohled, zkušenosti i pracovní kapacitu.

 

Smluvní pokuty, penále, snížení kupní ceny

Nedodržení smluvních dodacích podmínek, nesplnění kvalitativních ukazatelů dodávky či plnění služeb, uplatnění vyplývajících sankcí. Pomáháme pojmenovat skutečné příčiny, kvantifikovat jejich vliv, navrhnout možné varianty řešení a zavést dohodnutá opatření do praxe. Přinášíme nezávislý pohled, objektivitu a důslednost.

Snížení provozních nákladů

Realizace projektů s jasným zaměřením a cílem. Od identifikace možných úspor, po návrh a realizaci opatření k jejich využití. Věnujeme se jednotlivým nákladovým položkám, dodavatelsko odběratelským vztahům, organizaci práce, souvisejícím nákupním, provozním a výrobním procesům i vybraným pracovním činnostem z pohledu jejich vlivu na finanční toky a provozní náklady.

 

Optimalizace procesů

Do realizace přinášíme osvědčenou metodiku, pozitivní přístup, objektivitu a nadhled. Vycházíme především z rozboru řízení a činností na výkonné úrovni. Tento postup „odspodu“ nám umožňuje rychle a objektivně pojmenovat stávající rezervy, vyčíslit možný potenciál a navrhnout kroky k jeho využití. Současně zapojuje klíčové pracovníky do celého řešení a zvyšuje tak úspěšnost následné implementace. Prioritou jsou výsledky. Zvýšení produktivity, zkrácení termínů, snížení nákladů, omezení nejasností a chybovosti, zajištění kvality, zvýšení spokojenosti, posílení prevence rizik, profesionalizace činností a služeb.

 

Využití dat pro řízení a plánování

Zkuste se s námi na data podívat jinak. Ať již jde o jejich zpracování, komunikaci výstupů, pracovní využívání ke zvyšování produktivity a efektivity, plánování či řízení. Data z oblasti výroby, spotřeb, kvality, logistiky, skladových zásob, průběhu zpracování zakázek, nákladů, pracovních aktivit,… Data z informačních systémů i z prvotních fyzických dokladů a evidencí.

 

Termíny realizace zakázek

Prodlužování doby dodání a s tím spojené riziko poškození jména, reklamací, uplatnění smluvních pokut. Často jsou příčinou ryze interní věci. Nedostatky v kapacitním plánování výroby, nákupu, řízení, nastavení klíčových procesů a kompetencí, v lidském faktoru. Pomáháme pojmenovat skutečné příčiny, kvantifikovat jejich vliv, navrhnout možné varianty řešení a zavést dohodnutá opatření do praxe. Přinášíme nezávislý pohled, objektivitu a důslednost.