Chcete využít rezerv v produktivitě práce nebo snížit provozní náklady?

Uvažujete o revizi nákladů, lean managementu, optimalizaci procesů, nebo realizaci projektu zaměřeného na úspory a produktivitu?

Hledáte způsob jak záměr co nejefektivněji zvládnout? Aby přinesl výsledky, neposouvaly se termíny, nebyl ovlivněn operativními úkoly?


 

Spojte se s námi…

Společně projednáme vaše potřeby, úkoly a záměry a také nejvhodnější způsob našeho možného zapojení do jejich realizace – projekt/převzetí správy/interim management/PP.
Bez ohledu na zvolenou formu, nejčastěji pracujeme na full-time přímo u klienta, jako přímá součást jednoho týmu.

Realizujeme projekty zaměřené na snižování nákladů, zvyšování produktivity a efektivity, optimalizaci výrobních i nevýrobních procesů. Naší prioritou je nejen dosáhnout konkrétních vyčíslitelných výsledků, ale také nastavit podmínky pro následný přirozený rozvoj dané oblasti.

 


 

Projekty k využití interních rezerv

Se zaměřením na produktivitu práce, snížení fixních a variabilních nákladů, omezení rizik

 

– Výrobní a nevýrobní procesy, jejich řízení a optimalizace s vazbou na náklady a finanční toky
– Duplicitní a neproduktivní činnosti v rámci běžného fungování společnosti
– Plánované a neplánované prostoje ve výrobě i obslužných procesech
– Plánování výroby a průběhu realizace zakázek

– Přímé úspory v oblasti fixních a variabilních nákladů
– Vícenáklady ve výrobě i poskytovaných službách, v oblasti mezd, spotřeby materiálu, energií, služeb, kooperací,…
– Vícenáklady z titulu dodavatelsko odběratelských vztahů – pokuty, penále, snížení ceny, reklamace, odstoupení
– Skutečná efektivita a ziskovost realizovaných zakázek
– Motivační nástroje a systémy odměňování

– Systemizace činností zaměřených na zvyšování efektivity a snižování nákladů
– Lean management
– Procesní a finanční controling
– Risk management

 

 

Příklady zaměření spolupráce v oblasti zvyšování efektivity a produktivity

 

Optimalizace procesů

Do realizace přinášíme osvědčenou metodiku, pozitivní přístup, objektivitu a nadhled. Vycházíme především z rozboru řízení a činností na výkonné úrovni. Tento postup „odspodu“ nám umožňuje rychle a objektivně pojmenovat stávající rezervy, vyčíslit možný potenciál a navrhnout kroky k jeho využití. Současně zapojuje klíčové pracovníky do celého řešení a zvyšuje tak úspěšnost následné implementace. Prioritou jsou výsledky. Zvýšení produktivity, zkrácení termínů, snížení nákladů, omezení nejasností a chybovosti, zajištění kvality, zvýšení spokojenosti, prevence rizik, profesionalizace činností a služeb.

 

Procesní a finanční controlling

Pomáháme zefektivnit a zvýšit přínos využívání dat pro řízení a plánování. Pracujeme s dosaženými kvalitativními a výkonovými ukazateli, s finančními náklady a s daty z interních informačních systémů. V rámci realizace pomáháme definovat klíčové měřitelné parametry, zajistit vstupní data, zpracovat pilotní výstupy, nastavit související činnosti, optimalizovat SW podporu. Dle potřeby realizujeme také nezávislé ad-hoc analýzy.

 

Procesní a personální audit

Majetkový vstup do firmy, personální změny v úrovni top managementu, interní reorganizace. Situace, kdy je často zapotřebí prověřit interní procesy, kompetence, pojmenovat rezervy, rizika, potenciál, stanovit související priority a nové úkoly. Pracujeme rychle, důsledně a efektivně. Přinášíme nezávislý pohled, zkušenosti i pracovní kapacitu.

Snížení provozních nákladů

Realizace projektů s jasným zaměřením a cílem. Od identifikace možných úspor po návrh a realizaci opatření k jejich využití. Věnujeme se jednotlivým nákladovým položkám, dodavatelsko odběratelským vztahům, organizaci práce, souvisejícím nákupním, provozním a výrobním procesům i vybraným pracovním činnostem z pohledu jejich vlivu na finanční toky a provozní náklady.

 

Neplánované prostoje

Ve výrobě, údržbě, v realizaci zakázek, v návaznosti činností či procesů. Věnujeme se nejen jejich identifikaci a kvantifikaci jejich vlivu pro stanovení priorit, ale především stanovení skutečných příčin, návrhu řešení a realizaci stanovených opatření k jejich eliminaci.

 

Termíny realizace zakázek

Prodlužování doby dodání a s tím spojené riziko poškození jména, reklamací, uplatnění smluvních pokut. Často jsou příčinou ryze interní věci. Nedostatky v kapacitním plánování výroby, nákupu, řízení, nastavení klíčových procesů a kompetencí, v lidském faktoru. Pomáháme pojmenovat skutečné příčiny, kvantifikovat jejich vliv, navrhnout možné varianty řešení a zavést dohodnutá opatření do praxe. Přinášíme nezávislý pohled, objektivitu a důslednost.

 

Smluvní pokuty, penal, snížení kupní ceny

Nedodržení smluvních dodacích podmínek, nesplnění kvalitativních KPI, uplatnění vyplývajících sankcí. Pomáháme pojmenovat skutečné příčiny, kvantifikovat jejich vliv, navrhnout možné varianty řešení a zavést dohodnutá opatření do praxe. Přinášíme nezávislý pohled, objektivitu a důslednost.