PROJEKTOVÉ REALIZACE, KRIZOVÝ A INTERIM MANAGEMENT

Stavíme na více jak dvacetileté praxi ve výkonných i manažerských pozicích a na desítkách externích projektů, vedených přímo, nebo v roli kontraktora či dodavatele pro klienty reklamních a poradenských agentur.

CONTROLLING

Pracovat s daty v rozsahu který je účelný a pomáhá přijímat včas správná rozhodnutí. Poskytnout spolehlivé informace a argumenty nezbytné pro řízení, plánování, motivaci a prevenci rizik.

MARKETING MANAGEMENT

„Úspěšnost marketingu firmy, je dána způsobem a efektivitou využití dostupných zdrojů k dosažení stanovených cílů“.... Tento komplexní pohled na roli marketingu je základem našeho zaměření a přístupu k realizovaným projektům.

Controlling procesů a podnikatelských činností

Controlling projektů, zakázek a obchodních příležitostí

Hledáte způsob jak přispět k lepšímu řízení a rozhodování?

Jak mít přehled nad chodem organizace, náklady a výnosy, jak lépe identifikovat nedostatky, příležitosti, nebo potenciální rizika?


 
 

Krátkodobé posílení – podpora pro management, správce i majitele společností

Pomáháme realizovat jak dílčí úkoly, tak i komplexní nastavení a správu procesního, finančního a manažerského controllingu napříč společností. Realizace formou projektů či interim managementu jsou individuální, s ohledem na konkrétní potřeby. Při stanovení jejich rozsahu vycházíme buď přímo z požadavků daných klientem, nebo z vlastní úvodní analýzy.

 

Základní cíle nastavení controllingu a reportingu

  • Poskytnout včas spolehlivé informace a argumenty nezbytné pro řízení, kontrolu, plánování, motivaci a prevenci rizik. Účelně, jasně, adresně, dle priorit a potřeb příjemců.
  • Přispět k přijetí správných rozhodnutí.
  • Sdílet důležitá zjištění.
  • Poskytovat konkrétní argumenty a data – umožnit fakty předcházet nedorozuměním a konfliktům, přispět ke konstruktivním jednáním.
  • Nezahlcovat množstvím dat a tabulek, které říkají různou formou to samé.
  • Nemít v klíčových procesech a nákladových tocích významná „slepá“ místa.
  • Efektivně využívat datové zdroje i pracovní čas lidí, omezovat duplicitní činnosti a neproduktivní administrativu spojenou s controllingem.

 


 

Příklady zaměření spolupráce v oblasti controllingu:

 

Audit stávajícího stavu

Analýza používaných dat, jejich struktury, validity, provázanosti s klíčovými procesy, kritickými místy a s toky nákladů. Způsob jejich reálného využívání v rámci organizace a na jednotlivých pracovních úrovních. Návrh a realizace opatření.

 

Reporting nad procesy, toky nákladů a rizikovými místy

Provázání reportingu nákladových, kvalitativních a výkonových ukazatelů s procesy a s jejich řízením. V rámci organizace, nebo například v rámci investičního projektu. Tak, aby byl reporting pro management přínosem. Realizace včetně souvisejícího organizačního nastavení, zajištění podpory SW nástrojů, standardizace vstupních dat, způsobu jejich zpracování a pravidel pro vyhodnocování. Ověřovací ad-hoc analýzy výstupů.

 

Trénink pracovníků a supervising daných postupů

Práce s daty a jejich reálné využívání pro potřebu řízení a plánování. Prohloubení uživatelských dovedností, optimalizace postupů a pravidel, jejich zapracování do interní řízené dokumentace, včetně vazby na ISO či jiné požadované standardy.

Zpracování a vyhodnocení dat

Hromadné zpracování dat pro potřebu kontroly, řízení a plánování. Konsolidace, validace a segmentace dat. Vyhodnocení dat, včetně identifikace odchylek a pojmenování příčin. Nezávislé ad-hoc audity a analýzy. Zpracování dat z oblasti marketingu, prodeje, logistiky, výroby a služeb, kvalitativních, kvantitativních, nákladových a výnosových ukazatelů.

 

Implementace manažerských informačních systémů

Předimplementační stanovení potřeb jednotlivých uživatelů, optimalizace postupů, nastavení datových zdrojů, definice výstupů a požadavků na work flow nezbytných pro implementaci a customizaci SW. Spolupráce při samotné implementaci řešení od úvodních jednání s dodavateli a přípravy dat k přenosu, po customizaci SW, trénink uživatelů a následné ladění systému. V situaci, kdy je výhodné na přechodnou dobu kapacitně posílit, využít nezávislý pohled, nasdílet zkušenosti, nebo zajistit stavovým zaměstnancům prostor pro řešení jiných úkolů.