MARKETING MANAGEMENT

„Úspěšnost marketingu firmy, je dána způsobem a efektivitou využití dostupných zdrojů k dosažení stanovených cílů. Jakých výsledků se podaří dosáhnout disponibilními zdroji – lidskými, výrobními, finančními,… Tento komplexní pohled na oblast marketingu tvoří základ našich aktivit.“

PROCESNÍ a FINANČNÍ CONTROLLING

Naším cílem je přispět k zajištění podmínek pro efektivní plánování a řízení společnosti na všech úrovních. S optimální skladbou KPI, podporou IT, sběrem a řízenou distribucí validních dat a výstupů z jejich zpracování.

OPTIMALIZACE PROCESŮ, ORGANIZACE a ŘÍZENÍ

Východiskem pro veškeré naše aktivity je skutečný efekt zavedených opatření. Proto i optimalizaci procesů, činností, nebo organizační oblasti, řešíme v souvislostech a zabýváme se všemi aspekty, které mohou mít ve výsledku vliv na stanovené cíle.

Procesní a finanční controlling

Controlling = Řízení– Optimalizace struktury nákladových, výnosových, kvalitativních a kvantitativních ukazatelů
– Reporting a customizace výstupů z účetních a manažerských informačních systémů
– Výkon a optimalizace činností souvisejících s controllingem
– Využívání výstupů ze zpracování dat
– Ad-hoc audity a analýzy

 

Z hlediska oblasti řešení jde o využití nástrojů controllingu v rámci:

– Podnikatelských činností a řízení
– Účetnictví a financí
 

Realizujeme jak dílčí úkoly a činnosti, tak i komplexní nastavení a správu procesního, finančního a manažerského controllingu napříč společností pro potřebu kontroly, plánování a řízení. Realizace formou projektů či interim managementu jsou individuální, s ohledem na konkrétní potřeby. Při stanovení jejich rozsahu vycházíme buď přímo z požadavků daných klientem, nebo z vlastní úvodní analýzy.

Základním cílem je zajistit efektivní výkon činností které jsou pro společnost přínosem. Pracovat s daty v rozsahu který je účelný a pomáhá přijímat včas správná rozhodnutí.

 


 

Mohlo by vás zajímat:

 

Audit stávajícího stavu

Analýza používaných dat, jejich struktury, provázanosti s klíčovými procesy, kritickými místy a s toky nákladů. Způsob jejich využívání pro potřebu řízení na jednotlivých úrovních, nastavení KPI a využívání podpory IT. Návrh a realizace opatření ke zvýšení efektivity, zacílení, zjednodušení a omezení rizik.

 

Zavedení nástrojů controllingu nad procesy, toky nákladů a rizikovými místy

Organizační nastavení (vstupy, výstupy, role, pravomoce, odpovědnosti – v rámci společnosti a jednotlivých úrovní), zajištění SW nástrojů, standardů zpracování a vstupních dat, optimalizace reportingu a vyhodnocování, zpracování a analýza vstupních dat. Identifikace rezerv, rizik, potenciálu a odchylek od plánu. Přijímání opatření a kontrola jejich účinnosti, validace procesů a nastavených KPI, trénink pracovníků.

 

Trénink pracovníků a supervising daných postupů

Práce s daty a jejich reálné využívání pro potřebu řízení a plánování. Prohloubení uživatelských dovedností, standardizace postupů a jejich zapracování do interní řízené dokumentace, včetně vazby na ISO.

Zpracování a vyhodnocení dat

Hromadné zpracování dat pro potřebu kontroly, řízení a plánování. Konsolidace, validace a segmentace dat. Vyhodnocení dat dle stanoveného zadání, včetně identifikace odchylek a pojmenování příčin. Nezávislé ad-hoc audity a analýzy. Zpracování dat z oblasti marketingu, prodeje, logistiky, výroby a služeb, kvalitativních, kvantitativních, nákladových a výnosových ukazatelů.

 

Příprava implementace a optimalizace manažerských informačních systémů

Příprava implementace SW nástrojů pro řízení, plánování, obchod a marketing (MIS, BI, CRM). Související optimalizace postupů, stanovení klíčových parametrů pro jednotlivé uživatelské úrovně, nastavení datových zdrojů, požadovaných výstupů a souvisejících pravidel nezbytných pro implementaci a customizaci SW řešení. Nezávislé vedení implementace SW od úvodních jednání s dodavateli, po trénink uživatelů a následné ladění systému.