PROJEKTOVÉ REALIZACE, KRIZOVÝ A INTERIM MANAGEMENT

Stavíme na více jak dvacetileté praxi ve výkonných i manažerských pozicích a externích realizací nejen marketingových, start-upových či optimalizačních projektů.

CONTROLLING

Pracovat s daty v rozsahu který je účelný a pomáhá přijímat včas správná rozhodnutí. Poskytnout spolehlivé informace a argumenty nezbytné pro řízení, plánování, motivaci a prevenci rizik.

MARKETING MANAGEMENT

„Úspěšnost marketingu firmy, je dána způsobem a efektivitou využití dostupných zdrojů k dosažení stanovených cílů“.... Tento komplexní pohled na roli marketingu je základem našeho zaměření a přístupu k realizovaným projektům.

Controlling podnikatelských činností

Controlling účetnictví a financí


 

Pomáháme realizovat jak dílčí úkoly, tak i komplexní nastavení a správu procesního, finančního a manažerského controllingu napříč společností. Realizace formou projektů či interim managementu jsou individuální, s ohledem na konkrétní potřeby. Při stanovení jejich rozsahu vycházíme buď přímo z požadavků daných klientem, nebo z vlastní úvodní analýzy.

 

Základní cíl controllingu? Aktivně přispět k úspěšnosti a efektivitě.

  • Poskytnout včas spolehlivé informace a argumenty nezbytné pro řízení, plánování, motivaci a prevenci rizik. Z pohledu financí, výkonu i kvality.
  • Účelně, jasně, adresně, dle priorit a potřeb příjemců.
  • Přispět k přijetí správných rozhodnutí.
  • Včas identifikovat potenciál, rezervy a rizika. Sdílet informace a využívat důležitá zjištění pro další práci.
  • Poskytovat konkrétní argumenty a data – umožnit fakty předcházet nedorozuměním a konfliktům, přispět ke konstruktivnímu řešení.
  • Nezahlcovat množstvím dat a tabulek, které říkají různou formou to samé.
  • Nemít v klíčových procesech a nákladových tocích významná „slepá“ místa.
  • Snižovat vlastní náklady, efektivně využívat datové zdroje i pracovní čas lidí, omezovat duplicitní činnosti a neproduktivní administrativu spojenou s controllingem.

 

Nezávislá podpora pro management, správce i majitele společností…

Pracujeme projektovou formou, nebo přímým začleněním do organizace a převzetím stanovených činností. Přinášíme externí pohled a zkušenosti, osvědčené postupy i nové náměty, a především plné zaměření na realizaci. Úzce spolupracujeme se stavovými pracovníky klienta, navazujeme na jejich zkušenosti i rozpracovanost souvisejících úkolů.

 


 

Příklady zaměření spolupráce v oblasti controllingu:

 

Audit stávajícího stavu

Analýza používaných dat, jejich struktury, validity, provázanosti s klíčovými procesy, kritickými místy a s toky nákladů. Způsob jejich využívání pro potřebu řízení na jednotlivých úrovních. Návrh a realizace opatření ke zvýšení efektivity, zacílení, zjednodušení a omezení rizik.

 

Reporting nad procesy, toky nákladů a rizikovými místy

Provázání reportingu nákladových, kvalitativních a výkonových ukazatelů s procesy a jejich kritickými místy. V rámci sledovaného projektu, nebo organizace. Tak, aby měl očekávaný přínos pro management a jeho práci. Včetně organizačního nastavení, zajištění podpory SW nástrojů, standardizace vstupních dat, způsobu jejich zpracování a pravidel pro vyhodnocování. Ověřovací ad-hoc analýzy výstupů.

 

Trénink pracovníků a supervising daných postupů

Práce s daty a jejich reálné využívání pro potřebu řízení a plánování. Prohloubení uživatelských dovedností, standardizace postupů a pravidel pro sdílení výstupů, a jejich zapracování do interní řízené dokumentace, včetně vazby na ISO.

Zpracování a vyhodnocení dat

Hromadné zpracování dat pro potřebu kontroly, řízení a plánování. Konsolidace, validace a segmentace dat. Vyhodnocení dat, včetně identifikace odchylek a pojmenování příčin. Nezávislé ad-hoc audity a analýzy. Zpracování dat z oblasti marketingu, prodeje, logistiky, výroby a služeb, kvalitativních, kvantitativních, nákladových a výnosových ukazatelů.

 

Implementace manažerských informačních systémů

Zaměření na nástroje pro vyhodnocování výsledků, manažerské řízení, operativní či dlouhodobé plánování. Předimplementační optimalizace postupů, stanovení potřeb jednotlivých uživatelů, nastavení datových zdrojů, definice výstupů a požadavků na work flow nezbytných pro implementaci a customizaci SW. Nezávislé vedení implementace od úvodních jednání s dodavateli, přes customizaci po spoluúčast na tréninku uživatelů a následném ladění systému. V situaci, kdy je výhodné na přechodnou dobu kapacitně posílit, využít nezávislý pohled, nasdílet zkušenosti, nebo zajistit stavovým zaměstnancům prostor pro řešení jiných úkolů.