MARKETING MANAGEMENT

„Úspěšnost marketingu firmy, je dána způsobem a efektivitou využití dostupných zdrojů k dosažení stanovených cílů", tento komplexní pohled na marketingovou práci tvoří základ našich aktivit i specializace.“

PROCESNÍ a FINANČNÍ CONTROLLING

Naším cílem je přispět k zajištění podmínek pro efektivní plánování a řízení společnosti na všech úrovních. S optimální skladbou KPI, podporou IT, sběrem a řízenou distribucí validních dat a výstupů z jejich zpracování.

OPTIMALIZACE PROCESŮ, ORGANIZACE a ŘÍZENÍ

Vždy se snažíme, aby společná práce měla smysl a vedla ke konkrétním výsledkům. Optimalizaci procesů, činností, nebo organizační oblasti, řešíme vždy v souvislostech a zabýváme se všemi důležitými aspekty, které mohou mít ve výsledku vliv na stanovené cíle.

Procesní a finanční controlling

Controlling = Řízení


 

Základní rozdělení oblastí realizace:

– Controlling podnikatelských činností
– Controlling v rámci účetnictví a financí
 

Realizujeme jak dílčí úkoly a činnosti, tak i komplexní nastavení a správu procesního, finančního a manažerského controllingu napříč společností. Realizace formou projektů či interim managementu jsou individuální, s ohledem na konkrétní potřeby. Při stanovení jejich rozsahu vycházíme buď přímo z požadavků daných klientem, nebo z vlastní úvodní analýzy.

Základním cílem je zajistit efektivní výkon činností které jsou pro společnost přínosem. Pracovat s daty v rozsahu který je účelný a pomáhá přijímat včas správná rozhodnutí.

 


 

Příklady zaměření spolupráce:

 

Audit stávajícího stavu

Analýza používaných dat, jejich struktury, provázanosti s klíčovými procesy, kritickými místy a s toky nákladů. Způsob jejich využívání pro potřebu řízení na jednotlivých úrovních, nastavení KPI a využívání podpory IT. Návrh a realizace opatření ke zvýšení efektivity, zacílení, zjednodušení a omezení rizik.

 

Reporting nad procesy, toky nákladů a rizikovými místy

Provázání reportingu klíčových nákladových, kvalitativních a výkonových ukazatelů s procesy a jejich kritickými místy. Včetně organizačního nastavení, zajištění SW nástrojů, standardizace vstupních dat a způsobu jejich zpracování, optimalizace struktury a pravidel pro vyhodnocování.

 

Trénink pracovníků a supervising daných postupů

Práce s daty a jejich reálné využívání pro potřebu řízení a plánování. Prohloubení uživatelských dovedností, standardizace postupů a jejich zapracování do interní řízené dokumentace, včetně vazby na ISO.

Zpracování a vyhodnocení dat

Hromadné zpracování dat pro potřebu kontroly, řízení a plánování. Konsolidace, validace a segmentace dat. Vyhodnocení dat, včetně identifikace odchylek a pojmenování příčin. Nezávislé ad-hoc audity a analýzy. Zpracování dat z oblasti marketingu, prodeje, logistiky, výroby a služeb, kvalitativních, kvantitativních, nákladových a výnosových ukazatelů.

 

Implementace manažerských informačních systémů

Zaměření na nástroje pro řízení, plánování, obchod a marketing (MIS, CRM). Předimplementační optimalizace postupů, stanovení potřeb jednotlivých uživatelů, nastavení datových zdrojů, definice výstupů a požadavků na work flow nezbytných pro implementaci a customizaci SW. Nezávislé vedení implementace od úvodních jednání s dodavateli, přes customizaci po spoluúčast na tréninku uživatelů a následném ladění systému. V situaci, kdy je výhodné na přechodnou dobu kapacitně posílit, využít nezávislý pohled, nasdílet zkušenosti, nebo zajistit stavovým zaměstnancům prostor pro řešení jiných úkolů.