MARKETING MANAGEMENT

„Úspěšnost marketingu firmy, je dána způsobem a efektivitou využití dostupných zdrojů k dosažení stanovených cílů. Jakých výsledků se podaří dosáhnout disponibilními zdroji – lidskými, výrobními, finančními,… Tento komplexní pohled na oblast marketingu tvoří základy našich aktivit.“

Read More

PROCESNÍ a FINANČNÍ CONTROLLING

Naším cílem je přispět k zajištění podmínek pro efektivní plánování a řízení společnosti na všech úrovních. S optimální skladbou KPI, podporou IT, sběrem a řízenou distribucí validních dat a výstupů z jejich zpracování. Součástí řešení je i trénink a podpora odpovědných pracovníků v práci s reportovanými daty a v jejich reálném využívání pro potřebu řízení.

Read More

OPTIMALIZACE PROCESŮ, ORGANIZACE a ŘÍZENÍ

Východiskem pro veškeré naše aktivity je skutečný efekt zavedených opatření. Proto i optimalizaci procesů, činností, nebo organizační oblasti, řešíme v souvislostech a zabýváme se všemi aspekty, které mohou mít ve výsledku vliv na stanovené cíle.

Read More

Procesní a finanční controlling

Využívání nástrojů controllingu napříč organizací– Optimalizace struktury kvalitativních a kvantitativních ukazatelů (KPI)
– Reporting a optimalizace manažerských informačních systémů
– KPI a jejich využívání pro řízení a plánování

 
Z hlediska oblasti řešení jde o využití nástrojů controllingu v rámci:
– Podnikatelských činností a řízení
– Účetnictví a financí

 

V oblasti interního controllingu realizujeme jak dílčí úkoly, tak i komplexní nastavení a správu procesního, finančního a manažerského controllingu napříč společností pro potřebu plánování a řízení v jednotlivých úrovních organizace. Realizace formou projektů či interim managementu jsou individuální, s ohledem na konkrétní potřeby. Při stanovení jejich rozsahu vycházíme buď přímo z požadavků daných klientem, nebo z vlastní úvodní analýzy.

Základním cílem je zajistit podmínky pro efektivní plánování a řízení společnosti na všech úrovních. S optimální skladbou KPI, podporou IT, sběrem a řízenou distribucí validních dat a výstupů z jejich zpracování. Nedílnou součástí je i trénink a podpora odpovědných pracovníků v práci s reportovanými daty a v jejich reálném využívání pro potřebu řízení.

 


 

Typické oblasti realizací:

 

Audit stávajícího stavu v oblasti controllingu

Analýza vstupních dat, jejich struktury, provázanosti s klíčovými procesy, kritickými místy a s toky nákladů. Způsob jejich využívání pro potřebu řízení na jednotlivých úrovních, nastavení KPI a využívání podpory IT. Návrh a realizace opatření ke zvýšení efektivity controllingu, jeho zacílení, zjednodušení a omezení rizik.

 

Zavedení nástrojů controllingu nad procesy, toky nákladů a rizikovými místy

Organizační nastavení controllingu v rámci společnosti (vstupy, výstupy, role, pravomoce, odpovědnosti), zajištění SW nástrojů a dat pro potřebu řízení a plánování, nastavení reportingu a podmínek pro jeho vyhodnocování. Identifikace odchylek od plánu a řešení jejich příčin, validace procesů a nastavených KPI, trénink pracovníků a zakotvení stálých opatření v interní dokumentaci.

 

Zpracování a vyhodnocení dat

Hromadné zpracování dat pro potřebu řízení, plánování a vyhodnocování výsledků. Konsolidace a validace dat, příprava uživatelských výstupů, identifikace odchylek, zjištění příčin a iniciace jejich řešení. Zpracování dat z oblasti marketingu, prodeje, logistiky, výrobních a nákladových toků, výrobních časů a spotřeby energií.

 

Trénink pracovníků a supervising daných postupů

Práce s daty a jejich reálné využívání pro potřebu řízení a plánování. Prohloubení uživatelských dovedností, standardizace postupů a jejich zapracování do interní řízené dokumentace, včetně vazby na ISO.

 

Příprava implementace a optimalizace manažerských informačních systémů

Příprava implementace SW nástrojů pro řízení, plánování, obchod a marketing (MIS, BI, CRM). Související optimalizace postupů, stanovení klíčových parametrů pro jednotlivé uživatelské úrovně, nastavení datových zdrojů, požadovaných výstupů a souvisejících pravidel nezbytných pro implementaci a customizaci SW řešení. Nezávislé vedení implementace SW od úvodních jednání s dodavateli, po trénink uživatelů a následné ladění systému.