Controlling:

– podnikatelských činností
– účetnictví a financí


 

Pomáháme realizovat jak dílčí úkoly, tak i komplexní nastavení a správu procesního, finančního a manažerského controllingu napříč společností. Realizace formou projektů či interim managementu jsou individuální, s ohledem na konkrétní potřeby. Při stanovení jejich rozsahu vycházíme buď přímo z požadavků daných klientem, nebo z vlastní úvodní analýzy.

Základním cílem je zajistit efektivní výkon činností které jsou pro společnost přínosem. Pracovat s daty v rozsahu který je účelný a pomáhá přijímat včas správná rozhodnutí. Poskytnout spolehlivé informace a argumenty nezbytné pro řízení, plánování, motivaci a prevenci rizik.

 

Co to také znamená?

  • Pracovat s údaji a KPI které opravdu pomohou říct, jak na tom daný proces ve skutečnosti je. Z pohledu financí, výkonu i kvality.
  • Nebýt zahlcen množstvím dat a tabulek, které ale říkají různou formou to samé.
  • Nemít z pohledu controllingu v klíčových procesech a nákladových tocích významná „slepá“ místa.
  • Nevěnovat se jen jednotlivým hodnotám, ale také jejich vývoji v čase.
  • Poskytovat doložitelné konkrétní argumenty – fakty předcházet konfliktům i výmluvám.
  • Snížovat náklady, efektivně využívat datové zdroje i pracovní čas lidí, omezovat duplicitní činnosti a neproduktivní administrativu.
  • Včas identifikovat potenciál, rezervy a rizika. Sdílet informace a využívat zjištění pro další práci.

 


 

Příklady zaměření spolupráce v oblasti controllingu:

 

Audit stávajícího stavu

Analýza používaných dat, jejich struktury, validity, provázanosti s klíčovými procesy, kritickými místy a s toky nákladů. Způsob jejich využívání pro potřebu řízení na jednotlivých úrovních. Návrh a realizace opatření ke zvýšení efektivity, zacílení, zjednodušení a omezení rizik.

 

Reporting nad procesy, toky nákladů a rizikovými místy

Provázání reportingu nákladových, kvalitativních a výkonových ukazatelů s procesy a jejich kritickými místy. V rámci sledovaného projektu, nebo organizace. Tak, aby měl očekávaný přínos pro management a jeho práci. Včetně organizačního nastavení, zajištění podpory SW nástrojů, standardizace vstupních dat, způsobu jejich zpracování a pravidel pro vyhodnocování. Ověřovací ad-hoc analýzy výstupů.

 

Trénink pracovníků a supervising daných postupů

Práce s daty a jejich reálné využívání pro potřebu řízení a plánování. Prohloubení uživatelských dovedností, standardizace postupů a pravidel pro sdílení výstupů, a jejich zapracování do interní řízené dokumentace, včetně vazby na ISO.

Zpracování a vyhodnocení dat

Hromadné zpracování dat pro potřebu kontroly, řízení a plánování. Konsolidace, validace a segmentace dat. Vyhodnocení dat, včetně identifikace odchylek a pojmenování příčin. Nezávislé ad-hoc audity a analýzy. Zpracování dat z oblasti marketingu, prodeje, logistiky, výroby a služeb, kvalitativních, kvantitativních, nákladových a výnosových ukazatelů.

 

Implementace manažerských informačních systémů

Zaměření na nástroje pro vyhodnocování výsledků, manažerské řízení, operativní či dlouhodobé plánování. Předimplementační optimalizace postupů, stanovení potřeb jednotlivých uživatelů, nastavení datových zdrojů, definice výstupů a požadavků na work flow nezbytných pro implementaci a customizaci SW. Nezávislé vedení implementace od úvodních jednání s dodavateli, přes customizaci po spoluúčast na tréninku uživatelů a následném ladění systému. V situaci, kdy je výhodné na přechodnou dobu kapacitně posílit, využít nezávislý pohled, nasdílet zkušenosti, nebo zajistit stavovým zaměstnancům prostor pro řešení jiných úkolů.