MARKETING MANAGEMENT

„Úspěšnost marketingu firmy, je dána způsobem a efektivitou využití dostupných zdrojů k dosažení stanovených cílů. Jakých výsledků se podaří dosáhnout disponibilními zdroji – lidskými, výrobními, finančními,… Tento komplexní pohled na oblast marketingu tvoří základ našich aktivit.“

PROCESNÍ a FINANČNÍ CONTROLLING

Naším cílem je přispět k zajištění podmínek pro efektivní plánování a řízení společnosti na všech úrovních. S optimální skladbou KPI, podporou IT, sběrem a řízenou distribucí validních dat a výstupů z jejich zpracování.

OPTIMALIZACE PROCESŮ, ORGANIZACE a ŘÍZENÍ

Východiskem pro veškeré naše aktivity je skutečný efekt zavedených opatření. Proto i optimalizaci procesů, činností, nebo organizační oblasti, řešíme v souvislostech a zabýváme se všemi aspekty, které mohou mít ve výsledku vliv na stanovené cíle.

GDPR – 5/2018

Legislativa jako impuls ke změnám ?


 

Legislativní změny platné od 5/2018 mohou být hodnoceny různě, ale jejich účinnost je realitou se kterou nyní musíme pracovat. Rozsah změn či opatření jednotlivých firem vychází z povahy jejich oboru i přístupu managementu.

Někde volí pouze formální cestu, jinde realizují, nebo realizovali, komplexní revizi stávající práce s daty, toků dokumentace (v elektronické i papírové podobě), dotčených procesů, smluvních vztahů, zvyklostí, nastavených přístupových práv a kompetencí…

Doprovodným efektem pak může být:

– Optimalizace a zefektivnění procesů
– Omezení rizik stanovením a kontrolou plnění klíčových povinností zaměstnanců
– Omezení duplicitních činností při zpracovávání dat a vedení dokumentace
– Omezení shromažďování nadbytečných informací
– Zabezpečení nejen osobních, ale i obchodních informací
– Nastavení smluvních vztahů tak, aby chránily zájmy organizace*)

*) Typicky u outsourcingu služeb v IT, právní, mzdové a personální oblasti, u externích subjektů s přístupem do vašeho CRM, externí servisní péče, služeb reklamních agentur, obchodního zastoupení,…).

Stejně jako mohou být zneužita osobní data, může jít také o únik obchodních, výrobních či marketingových informací. Kolikrát jste se setkali s tím, že bývalý zaměstnanec odešel např. s databází obchodních kontaktů? Že vám taková databáze byla nabídnuta? Pak nejde ani tak o GDPR, ale o ochranu zájmů a know-how firmy.

 


 

Vycházíme z praktických zkušeností a realizací:

 

Mapa zpracování dat v rámci společnosti

Úvodní zmapování stávajícího rozsahu zpracování osobních údajů (nebo důvěrných informací) napříč organizací velmi pomáhá při stanovení rozsahu nezbytných opatření. Vymezuje místa vstupů a výstupů, zdroje, rozsah údajů, účel a formu zpracování, oprávnění a potřebu sdílení,… Identifikuje rizika, duplicity i nadbytečné činnosti.
Využití naší externí pomoci umožňuje realizovat tento základní krok rychle, s minimální zátěží stavových zaměstnanců, s využitím osvědčených postupů. Součástí je návrh stanovení dalšího postupu a rizikových míst.

 

Konzultace pro stanovení potřeb

Může jít o součást navazující na zmapování zpracování vybraných dat ve společnosti, nebo i o samostatnou podporu k seznámení s problematikou GDPR, praktickými souvislostmi v rámci firmy, příklady řešení (ve vztahu k firemnímu know-how, zaměstnancům, zákazníkům, realizovaným zakázkám, podpoře prodeje,…). Proškolení vedoucích pracovníků, pracovníků kteří se budou podílet na implementaci opatření, či řadových zaměstnanců podílejících se na zpracování osobních údajů, nebo důvěrných informací.

 

Zavedení nezbytných opatření

Jedná se o typickou oblast u které je výhodné na přechodnou dobu posílit pracovní tým tak, aby stanovené úkoly byly realizovány včas a odpovídající kvalitě. Rozsah úkolů vychází z konkrétních požadavků a potřeb klienta.
Pomáháme s nastavením procesů, činností, smluvních vztahů, informačních systémů, bezpečnostních opatření,… , se zaškolením pracovníků, doplněním interních předpisů a nastavením kontrolních mechanismů, včetně nastavení postupů souvisejících s uplatňováním práv subjektů údajů.
Pomáháme realizovat potřebné během implementace, i dlohodobě – formou dohledu a kontroly nad dodržováním zavedených opatření.