MARKETING MANAGEMENT

„Úspěšnost marketingu firmy, je dána způsobem a efektivitou využití dostupných zdrojů k dosažení stanovených cílů. Jakých výsledků se podaří dosáhnout disponibilními zdroji – lidskými, výrobními, finančními,… Tento komplexní pohled na oblast marketingu tvoří základ našich aktivit.“

PROCESNÍ a FINANČNÍ CONTROLLING

Naším cílem je přispět k zajištění podmínek pro efektivní plánování a řízení společnosti na všech úrovních. S optimální skladbou KPI, podporou IT, sběrem a řízenou distribucí validních dat a výstupů z jejich zpracování.

OPTIMALIZACE PROCESŮ, ORGANIZACE a ŘÍZENÍ

Východiskem pro veškeré naše aktivity je skutečný efekt zavedených opatření. Proto i optimalizaci procesů, činností, nebo organizační oblasti, řešíme v souvislostech a zabýváme se všemi aspekty, které mohou mít ve výsledku vliv na stanovené cíle.

Využijte své možnosti i příležitosti v reálném čase

Není důvod záměry odkládat


 
 

Přínos každé z vykonávaných činností, každé koruny z vynaložených nákladů…

Pomáháme najít rezervy a nové příležitosti, ale především přímo spolupracujeme na realizaci úkolů k jejich využití.

 
 

„Pracujeme formou projektu, přímým začleněním do organizačních struktur, nebo formou interim managementu. Nenabízíme řešení od stolu, jsme prakticky založení a soustředíme se na reálný přínos. Vždy se snažíme, aby společná práce měla smysl a vedla ke konkrétním výsledkům. Naším cílem je posunout věci dopředu. Garantujeme otevřenost při jednáních a důslednost při realizaci dohodnutých kroků.“


 

Nezávislý audit oblasti

Externí nezávislý audit stavu dané výrobní či nevýrobní oblasti – významného procesu, organizační nebo provozní jednotky, dle priority klienta. Cílem jsou nejen objektivní informace, ale především získání nových či validace již existujících námětů. Pojmenování rezerv, potenciálu a návrh postupu k jejich využití. Možná je i následná spolupráce při realizaci vyplývajících úkolů.

 

Manažerský controlling

Pomáháme zavést či zefektivnit využívání nákladových, výkonových a kvalitativních dat pro kontrolu, řízení a plánování. Stanovit účelnou strukturu klíčových ukazatelů, zajistit a segmentovat vstupní a výstupní data, zpracovat pilotní výstupy, nastavit související činnosti a postupy, optimalizovat SW podporu. V případě potřeby realizujeme i nezávislé ad-hoc audity a analýzy. [Více…]

 

Optimalizace procesů

Aby vše fungovalo tak jak má. Realizujeme projekty zaměřené na vylepšení procesů napříč organizací. Věnujeme se procesům výrobním i nevýrobním. Interním i orientovaným vně společnosti. Prioritou jsou výsledky. Zvýšení produktivity, zkrácení termínů, snížení nákladů, omezení chybovosti a reklamací, zajištění kvality, prevence rizik, profesionalizace. [Více…]

 

Procesní a personální audit

Majetkový vstup do firmy, organizační změny v úrovni top managementu, potřeba nalezení úspor v provozních nákladech. Situace, kdy je zapotřebí prověřit interní procesy, pojmenovat možné rezervy, rizika, potenciál, stanovit související priority. Pracujeme rychle, důsledně a efektivně. Přinášíme nezávislý pohled, zkušenosti i pracovní kapacitu.

 

Příprava nového záměru

Investiční projekt, zavedení nových výrobků či služeb, příprava významných nákupů, zásadní organizační změny,… Pomůžeme vám validovat související předpoklady, zpracovat podklady, prezentace, obchodní a marketingové plány. Pro potřebu zajištění financování, posouzení záměru, vedení a správu realizace, nebo risk management. Poskytneme nezávislý pohled, zkušenosti i pracovní kapacitu. Možná je i následná spolupráce při realizaci vyplývajících úkolů.

 

Marketing a Trade Marketing

Náš cíl a motto: Dosáhnout disponibilními zdroji co nejlepších výsledků. Věnujeme se nejen aktivitám které přímo souvisejí s uplatněním výrobků či služeb na trhu, ale i nastavení interních činností a procesů s vazbou na marketing společnosti. Plníme stanovené úkoly a poskytujeme nezávislou podporu pro stavové pracovníky obchodu a marketingu i management – analytickou, profesní, kapacitní i kontrolní. Formou realizace projektu, poradenství, převzetí správy dané oblasti, nebo interim managementu. [Více…]

 

Pilotní projekty

Pomáháme připravit a také přímo realizujeme pilotní obchodní a marketingové projekty k ověření potenciálu produktu, cílové skupiny, teritoria, nebo uplatnění nových nástrojů či forem komunikace. Poskytujeme kapacitní pomoc v situacích, kdy je efektivní na přechodnou dobu doplnit pracovní tým, využít nezávislý pohled i externí zkušenosti. [Více…]

 

Věrnostní programy +

Pomáháme nastavit ucelený systém práce se stávajícími zákazníky, partnery či zaměstnanci. Zavést účinné a efektivní prodejní nástroje cílené na stávající zákazníky. Nastavit činnosti a postupy, které slouží jako prevence před nežádoucím ukončením obchodního vztahu, nebo pracovního poměru. Připravit a zavést přínosné, funkční a efektivní řešení. [Více…]

 

Kooperativní marketing

Věnujeme se efektivitě. Kooperativní marketing je jednou z možností jak v rámci daného budgetu oslovit širší cílovou skupinu, zvýšit frekvenci jejího oslovení, realizovat rozpočtově náročnější aktivity, nebo dosáhnout přímých úspor. Jde o společné projekty firem, jejichž nabídka je určena pro stejnou cílovou skupinu, nekonkuruje si, ale naopak je vhodným komunikačním doplňkem. [Více…]

 


Photo

Úspěšnost marketingu firmy, je dána způsobem a efektivitou využití dostupných zdrojů k dosažení stanovených cílů. Tento komplexní pohled na oblast marketingu tvoří základ našich aktivit.

Pro-Management, s.r.o. – ing. Petr Hroch