PROJEKTOVÉ REALIZACE, KRIZOVÝ A INTERIM MANAGEMENT

Stavíme na více jak dvacetileté praxi ve výkonných i manažerských pozicích a na desítkách externích projektů, vedených přímo, nebo v roli kontraktora či dodavatele pro klienty reklamních a poradenských agentur.

CONTROLLING

Pracovat s daty v rozsahu který je účelný a pomáhá přijímat včas správná rozhodnutí. Poskytnout spolehlivé informace a argumenty nezbytné pro řízení, plánování, motivaci a prevenci rizik.

MARKETING MANAGEMENT

„Úspěšnost marketingu firmy, je dána způsobem a efektivitou využití dostupných zdrojů k dosažení stanovených cílů“.... Tento komplexní pohled na roli marketingu je základem našeho zaměření a přístupu k realizovaným projektům.

Lean management a optimalizace procesů

Projekty ke zvýšení produktivity, efektivity a prevenci rizik


 

Východiskem pro veškeré naše aktivity je snaha o dosažení reálného přínosu. Navrhujeme a pomáháme zavést taková opatření, která jsou pro klienty dostupná, která mohou danou oblast posunout dopředu a vytvořit podmínky pro její další přirozený rozvoj. Prioritou jsou výsledky. Zvýšení produktivity, zkrácení termínů, snížení nákladů, omezení nejasností a chybovosti, zajištění kvality, zvýšení spokojenosti, prevence rizik, profesionalizace činností a služeb.

 

Obvyklý postup realizace:

– Analýza současného stavu oblasti: procesů, řízení, činností, nákladových toků, HR a návrh kroků k realizaci.
– Implementace schválených opatření s průběžnou kontrolou a vyhodnocováním výsledků.*

Při hledání rezerv vycházíme především z rozboru řízení a činností na výkonné úrovni a vyhodnocení souvisejících prvotních dat. Tento postup „odspodu“ nám umožňuje rychle a objektivně pojmenovat stávající rezervy, vyčíslit možný potenciál a navrhnout kroky k jeho využití. Současně zapojuje odpovědné pracovníky do celého řešení a zvyšuje tak úspěšnost následné implementace navržených opatření.

*) V případě potřeby, zajišťujeme sjednocení realizovaných opatření s interními pravidly klienta. Jeho pracovními postupy, interními směrnicemi, směrnicemi ISO a další řízenou dokumentací.


 

Co je základem naší práce?

  • Rozbor činností a procesů – jejich časové a nákladové náročnosti, způsobu řízení, efektivity, produktivity, výsledků
  • Souběžné vyhodnocení nákladových toků
  • Stanovení rizik, rezerv a potenciálu
  • Návrh opatření
  • Projednání návrhu, stanovení priorit a rozsahu řešení
  • Implementace dohodnutých opatření
  • Vyhodnocení reálného efektu a stanovení dalšího postupu
  • Ukotvení zavedených opatření v interních pravidlech a v práci s HR

 

V čem je realizace pro klienty výhodná?

  • Umožňuje využít nazávislý pohled a externí zkušenosti, vede k využití i „zažitých“ rezerv
  • Návrhy nezůstávají jen na papíře, spolupracujeme na jejich realizaci
  • Umožňuje stavovým pracovníkům věnovat se dalším úkolům
  • Je efektivní jak z pohledu času tak i nákladů

 

Na čem stavíme?

  • Na osvědčených postupech
  • Na mezioborových zkušenostech z výrobních i nevýrobních společností
  • Na důslednosti, otevřenosti a pozitivním přístupu