MARKETING MANAGEMENT

„Úspěšnost marketingu firmy, je dána způsobem a efektivitou využití dostupných zdrojů k dosažení stanovených cílů", tento komplexní pohled na marketingovou práci tvoří základ našich aktivit i specializace.“

PROCESNÍ a FINANČNÍ CONTROLLING

Naším cílem je přispět k zajištění podmínek pro efektivní plánování a řízení společnosti na všech úrovních. S optimální skladbou KPI, podporou IT, sběrem a řízenou distribucí validních dat a výstupů z jejich zpracování.

OPTIMALIZACE PROCESŮ, ORGANIZACE a ŘÍZENÍ

Vždy se snažíme, aby společná práce měla smysl a vedla ke konkrétním výsledkům. Optimalizaci procesů, činností, nebo organizační oblasti, řešíme vždy v souvislostech a zabýváme se všemi důležitými aspekty, které mohou mít ve výsledku vliv na stanovené cíle.

Optimalizace procesů, řízení, organizace a kompetencí

Cesta ke zvýšení efektivity, snížení nákladů a omezení rizik


 

Východiskem pro veškeré naše aktivity je snaha o dosažení reálného přínosu. Proto i lean management a optimalizaci řízení, procesů nebo činností, řešíme v souvislostech a během realizace se zabýváme všemi aspekty, které mohou mít vliv na stanovené cíle.

Navrhujeme taková opatření, která jsou pro klienty dostupná, která danou oblast skutečně posunou dopředu a vytvoří podmínky pro její další přirozený rozvoj. Prioritou jsou výsledky. Zvýšení produktivity, zkrácení termínů, snížení nákladů, omezení nejasností a chybovosti, zajištění kvality, zvýšení spokojenosti, prevence rizik, profesionalizace činností a služeb.

 

Obvyklé etapy realizace:

– Analýza současného stavu oblasti: procesů, řízení, činností, nákladových toků, HR a návrh kroků k realizaci.
– Implementace schválených opatření s průběžnou kontrolou a vyhodnocováním výsledků.*

Při hledání rezerv vycházíme především z rozboru řízení a činností na výkonné úrovni a vyhodnocení souvisejících prvotních dat. Tento postup „odspodu“ nám umožňuje rychle a objektivně pojmenovat stávající rezervy, vyčíslit možný potenciál a navrhnout kroky k jeho využití. Současně zapojuje odpovědné pracovníky do celého řešení a zvyšuje tak úspěšnost následné implementace navržených opatření.

*) V případě potřeby, zajišťujeme sjednocení realizovaných opatření s interními pravidly klienta. Jeho pracovními postupy, interními směrnicemi, směrnicemi ISO a další řízenou dokumentací.


 

Co je základem naší práce?

 • Rozbor činností – pracnosti, časové náročnosti, efektivity, výsledků
 • Souběžný rozbor řízení, stávajících procesů a nákladových toků (!)
 • Stanovení rezerv a rizik
 • Návrh opatření
 • Projednání návrhu, stanovení priorit a rozsahu řešení
 • Implementace dohodnutých opatření
 • Vyhodnocení reálného efektu a stanovení dalšího postupu
 • Ukotvení zavedených opatření v interních pravidlech a v práci s HR

 

V čem je realizace pro klienty výhodná?

 • Vede k pozitivním výsledkům a využití i „zažitých“ rezerv
 • Umožňuje využít nazávislý pohled a zkušenosti
 • Návrhy nezůstávají jen na papíře, spolupracujeme na jejich realizaci
 • Umožňuje stavovým pracovníkům věnovat se dalším úkolům
 • Je efektivní jak z pohledu času tak i nákladů

 

Na čem stavíme?

 • Na spolehlivosti a skutečné realizaci dohodnutých kroků
 • Na osvědčené metodice a postupech
 • Na mezioborových zkušenostech z výrobních i nevýrobních společností
 • Na důslednosti, otevřenosti a pozitivním přístupu