MARKETING MANAGEMENT

„Úspěšnost marketingu firmy, je dána způsobem a efektivitou využití dostupných zdrojů k dosažení stanovených cílů. Jakých výsledků se podaří dosáhnout disponibilními zdroji – lidskými, výrobními, finančními,… Tento komplexní pohled na oblast marketingu tvoří základy našich aktivit.“

Read More

PROCESNÍ a FINANČNÍ CONTROLLING

Naším cílem je přispět k zajištění podmínek pro efektivní plánování a řízení společnosti na všech úrovních. S optimální skladbou KPI, podporou IT, sběrem a řízenou distribucí validních dat a výstupů z jejich zpracování. Součástí řešení je i trénink a podpora odpovědných pracovníků v práci s reportovanými daty a v jejich reálném využívání pro potřebu řízení.

Read More

OPTIMALIZACE PROCESŮ, ORGANIZACE a ŘÍZENÍ

Východiskem pro veškeré naše aktivity je skutečný efekt zavedených opatření. Proto i optimalizaci procesů, činností, nebo organizační oblasti, řešíme v souvislostech a zabýváme se všemi aspekty, které mohou mít ve výsledku vliv na stanovené cíle.

Read More

Optimalizace procesů, organizace a řízení

Přímá cesta ke zvýšení efektivity, výnosů a omezení rizik


 

Východiskem pro veškeré naše aktivity je skutečný efekt zavedených opatření. Proto i optimalizaci procesů, činností, nebo organizační oblasti, řešíme v souvislostech a během realizace se zabýváme všemi aspekty, které mohou mít ve výsledku vliv na stanovené cíle.

Hledáme a navrhujeme taková opatření, která jsou pro klienta dostupná a která danou oblast skutečně posunou dopředu a vytvoří podmínky pro její další přirozený rozvoj.

 


 

Obvyklé etapy realizace:

– Analýza současného stavu oblasti, procesů, nákladových toků a návrh kroků k realizaci.
– Implementace schválených opatření s průběžnou kontrolou a vyhodnocováním výsledků.*

*) Současně, v případě potřeby, zajišťujeme sjednocení realizovaných opatření s interními pravidly klienta. Jeho pracovními postupy, interními směrnicemi, směrnicemi ISO a další řízenou dokumentací.

 

Při hledání rezerv vycházíme především z přímého poznání procesů a souvislostí na výkonné úrovni, vyhodnocení dat, rozborů činností, ale realizujeme také např. anonymní průzkumy mezi zaměstnanci, které pomáhají identifikovat rezervy i možná rizika. Tento postup „odspodu“ nám umožňuje rychle a objektivně identifikovat stávající rezervy, vyčíslit jejich potenciál a navrhnout způsob jejich využití. Současně v průběhu prací zapojuje zainteresované pracovníky do celého řešení a zvyšuje tak úspěšnost následné implementace navržených opatření.

 


 

Co je základem našich činností v rámci řešení optimalizace?

 • Vymezení oblasti řešení, hlavních procesů a jejich návazností
 • Rozbor činností a jejich klíčových parametrů
 • Souběžný rozbor procesů i nákladových toků (!)
 • Stanovení úzkých míst, neproduktivních činností, nevyužitého potenciálu a rizik
 • Návrhy na optimalizaci
 • Projednání návrhů, stanovení priorit a rozsahu řešení
 • Implementace dohodnutých opatření, včetně tréninku pracovníků
 • Vyhodnocení reálného efektu
 • Ukotvení realizovaného v interní dokumentaci (postupy, předpisy, ISO)

 

V čem je realizace pro klienty výhodná?

 • Má pozitivní impuls a dokáže posunout věci dopředu
 • Přináší nový pohled a postupy
 • Je efektivní
 • Je zárukou důslednosti a dodržení stanovených termínů
 • Návrhy nezůstávají na papíře

 

Na čem stavíme?

 • Na spolehlivosti a skutečné realizaci dohodnutých kroků
 • Na mezioborových zkušenostech z výrobních i nevýrobních společností
 • Na otevřenosti a komunikaci
 • Na marketingovém přístupu i dovnitř firmy