PROJEKTOVÉ REALIZACE, KRIZOVÝ A INTERIM MANAGEMENT

Stavíme na více jak dvacetileté praxi ve výkonných i manažerských pozicích a na desítkách externích projektů, vedených přímo, nebo v roli kontraktora či dodavatele pro klienty reklamních a poradenských agentur.

CONTROLLING

Pracovat s daty v rozsahu který je účelný a pomáhá přijímat včas správná rozhodnutí. Poskytnout spolehlivé informace a argumenty nezbytné pro řízení, plánování, motivaci a prevenci rizik.

MARKETING MANAGEMENT

„Úspěšnost marketingu firmy, je dána způsobem a efektivitou využití dostupných zdrojů k dosažení stanovených cílů“.... Tento komplexní pohled na roli marketingu je základem našeho zaměření a přístupu k realizovaným projektům.

Nejste spokojeni s přínosem investic do marketingu a podpory prodeje?

Chcete optimalizovat nabídku služeb, změnit komunikaci, design, využít nové nástroje, oslovit novou cílovou skupinu?

Nebo potřebujete lépe zakomponovat marketingové činnosti do vaší firmy? Nastavit jejich rozsah, postupy, controlling?


 

Krátkodobé posílení – podpora pro management, správce i majitele společností

Základem naší práce je realizace záměrů klientů. Formou konvenčně/agilně řízených projektů, outsourcingem vybraných činností, nebo interim managementem stanovené oblasti. Přinášíme externí pohled a zkušenosti, osvědčené postupy i nové náměty, a především plné zaměření na realizaci zadání. Úzce spolupracujeme se stavovými pracovníky klienta, navazujeme na jejich zkušenosti i rozpracovanost souvisejících úkolů. Vždy se snažíme, aby společná práce byla vnímána pozitivně, měla smysl a vedla ke konkrétním výsledkům.

 

Marketing a Trade marketing – příprava, realizace, správa, kontrola, vyhodnocování přínosu investic

– Obchodní a marketingové strategie
– Plánování a budgeting marketingových, trade marketingových a obchodních aktivit
– Data, jejich segmentace a využívání pro obchod a marketing
– Práce se zákazníky – podpora prodeje, prodej, poprodejní služby, řešení reklamací
– Kvalitativní a kvantitativní průzkumy
– Budování „obsahu a charakteru“ značky
– Podpora prodeje výrobků a služeb – tradiční kanály, online, prodejní místa – ATL, BTL
– Věrnostní programy
– Kamenné prodejny a e-shopy, aspekty ovlivňující jejich návštěvnost či výsledky prodejů
– Category management
– Výběrová řízení a nákup agenturních služeb

– Systemizace a controlling marketingových a obchodních činností v rámci společnosti
– Optimalizace marketingových a obchodních procesů (vývoj produktů, balení, cenotvorba, distribuce, podpora prodeje, prodej, poprodejní služby, controlling)
– Lean marketing
– Implementace a podpora využívání informačních technologií (MIS, CRM, BI)
– Výběr a rozvoj lidských zdrojů podílejících se na marketingových aktivitách

 


 

Příklady zaměření spolupráce v oblasti marketingu a obchodu:

 

Marketing a Trade Marketing

Náš cíl a motto: Dosáhnout disponibilními zdroji co nejlepších výsledků. Věnujeme se nejen aktivitám které přímo souvisejí s podporou prodeje a uplatněním výrobků či služeb na trhu, ale i nastavení interních činností a procesů s vazbou na marketing společnosti. Přinášíme nový impuls do každodenní práce, nezávislý pohled na stávající stav i kapacitu pro řešení úkolů.

 

Lean marketing

Aby vše fungovalo tak jak má. Jednoduše, přehledně, efektivně, rychle. Věnujeme se všem procesům s vazbou na marketing společnosti a souvisejícím nákladům. V oblasti vývoje a optimalizace výrobků, cenotvorby, distribuce, podpory prodeje, poprodejních služeb,… Se zaměřením na výsledky, efektivitu jejich dosažení, návratnost investic a budování firemního know-how.

 

Snížení přímých nákladů na marketingové aktivity

Stejně jako ve výrobě z pohledu její produktivity, i v marketingových činnostech lze využít vlastních rezerv a možnosti nemalých finančních úspor. Dosáhnout stanovených cílů s menšími náklady. Novými nápady, zdravou šetrností, organizací a kvalitou práce – cílením podpory prodeje, volbou použitých nástrojů, obsahem komunikace, včasným omezením aktivit které nemají očekávaný přínos, revizí podmínek nakupovaných služeb, úsporami v personální oblasti,… Externí řešení takového projektu přináší vedle přímých výsledků také nové náměty, nezaujatost a objektivitu.

 

Controlling

Pomáháme zefektivnit a zvýšit přínos využívání dat pro řízení a plánování. Pracujeme s kvalitativními i kvantitativními ukazateli, s finančními náklady, s daty z interních informačních systémů i z marketingových průzkumů. V rámci realizace pomáháme definovat klíčové měřitelné parametry, zajistit vstupní data, zpracovat pilotní výstupy, nastavit související činnosti, optimalizovat SW podporu. Dle potřeby zpracováváme nezávislé ad-hoc analýzy dat.

 

SW pro CRM či MIS

Implementace nových nástrojů, nebo optimalizace využívání stávajících řešení. Stanovení úvodního zadání, výběr řešení, příprava dat, implementace, spolupráce na tréninku uživatelů, ladění systému. Jde o typickou situaci, kdy je výhodné na přechodnou dobu kapacitně posílit, využít nezávislý pohled a zkušenosti tak, aby realizace měla očekávaný přínos a současně nekolidovala s vytížením stavových zaměstnanců a jejich potřebou plnit běžné operativní úkoly.

 

Příprava a realizace nového záměru

Investiční projekt, příprava významných nákupů, zásadní organizační, nebo produktové změny. Pomůžeme vám validovat předpoklady, zpracovat business case projektu a související obchodní či marketingové plány. Pro zajištění financování, posouzení záměru, správu realizace, nebo risk management. Poskytneme nezávislý pohled, zkušenosti i pracovní kapacitu.

Audit stávajícího stavu

Nezávislý pohled na uplatňovaný marketingový, produktový a komunikační mix. Realizované kroky, plánované záměry, používané nástroje a komunikační kanály, obsah a formy komunikace, sdílení informací, související procesy a činnosti, náklady, vyhodnocování přínosu.
Vedle vlastního nezávislého vyhodnocení stávajícího stavu a pojmenování rezerv, potenciálu či rizik, je součástí také návrh dalších kroků a námětů k realizaci.

 

Využití dat pro obchodní a marketingové aktivity

Zkuste se s námi na data podívat jinak. Najít cestu k novým příležitostem, k zefektivnění obchodních a marketingových aktivit, stanovení nových úkolů. Ať již jde o data z veřejně dostupných zdrojů, data nakupovaná, nebo z vlastních informačních systémů. Data z výroby, logistiky, účetnictví, prodejních systémů, CRM SW, z papírových evidencí, excelových tabulek, nebo centrálních informačních systémů.

 

Realizace změn

Zaměření je individuální dle potřeb klienta. Ať již jde o nový design, značku, nový zákaznický segment, změny komunikační, produktové, technické, organizační. Poskytneme nezávislý pohled, navrhneme a společně zkonkretizujeme nejvhodnější postup. Pomůžeme vám kapacitně i profesně zvládnout potřebné a co nejefektivněji dotáhnout záměr do realizace. Pracujeme na full-time přímo u klienta, jako součást jednoho týmu.

 

Pilotní obchodní a marketingové projekty

Připravujeme a také přímo realizujeme obchodní a marketingové projekty. Typicky k ověření potenciálu produktu, segmentu zákazníků, nových nástrojů či forem komunikace. Poskytujeme kapacitní a profesní pomoc v situacích, kdy je efektivní využít nezávislý pohled, externí zkušenosti, nebo na přechodnou dobu doplnit pracovní tým.

 

Oživení obchodu

Oddělení, prodejní místo, pobočka, region, nebo vybraná kategorie produktů a služeb. Projekty s jednoznačným cílem zlepšit prodejní výsledky a odstranit stávající nedostatky a bariery. Základem je vymezení oblasti, která nedosahuje očekávaných výsledků, vyhodnocení dosavadních kroků a možných příčin, návrh postupu a jeho následná realizace v dohodnutém rozsahu.

 

Správa kampaní a promo akcí

Od zadání cíle po vyhodnocení finálních výsledků. Cílem je co nejkvalitnější realizace. Nejen ve smyslu obsahu a formy, ale také organizace, kontroly plnění kvality a rozsahu nakupovaných služeb, finálního vyhodnocení výsledků a pojmenování „key learnings“. Pomáháme k lepším výsledkům, šetříme čas i peníze. Uvolňujeme ruce stavovým pracovníkům pro řešení dalších úkolů.