MARKETING MANAGEMENT

„Úspěšnost marketingu firmy, je dána způsobem a efektivitou využití dostupných zdrojů k dosažení stanovených cílů", tento komplexní pohled na marketingovou práci tvoří základ našich aktivit i specializace.“

PROCESNÍ a FINANČNÍ CONTROLLING

Naším cílem je přispět k zajištění podmínek pro efektivní plánování a řízení společnosti na všech úrovních. S optimální skladbou KPI, podporou IT, sběrem a řízenou distribucí validních dat a výstupů z jejich zpracování.

OPTIMALIZACE PROCESŮ, ORGANIZACE a ŘÍZENÍ

Vždy se snažíme, aby společná práce měla smysl a vedla ke konkrétním výsledkům. Optimalizaci procesů, činností, nebo organizační oblasti, řešíme vždy v souvislostech a zabýváme se všemi důležitými aspekty, které mohou mít ve výsledku vliv na stanovené cíle.

Nejste spokojeni s přínosem investic do marketingu a podpory prodeje?

Chcete změnit komunikaci, nabídku nebo využít nové podněty? Uvažujete jak vše co nejlépe kapacitně a profesně zvládnout?

Potřebujete lépe zakomponovat marketingové činnosti do vaší firmy? Nastavit jejich optimální rozsah, postupy, kompetence, controlling?


 

Spojte se s námi…

Společně projednáme vaše potřeby, úkoly a záměry a také nejvhodnější způsob našeho možného zapojení do jejich realizace (projekt/převzetí správy/interim management/PP).

Není podstatné zda je marketing ve vaší společnosti tvořen samostatným oddělením, nebo je jeho náplň rozdělena do různých útvarů. Rozhodující je výsledná efektivita a jak se daří naplňovat firemní a obchodní cíle. Při realizacích úzce spolupracujeme se zaměstnanci klienta, současně ale do řešení přinášíme nezávislý pohled a přístup, zkušenosti, nové podněty. Garantujeme loajalitu a důvěrnost sdílených informací.

 


 

Marketing a Trade marketing

Realizace se zaměřením na reálné výsledky a efektivitu jejich dosažení

 

– Systemizace a controlling marketingových činností v rámci společnosti
– Optimalizace marketingových procesů (vývoj produktů, cenotvorba, distribuce, podpora prodeje, poprodejní servis, data management, controlling)
– Správa a sdílení marketingových informací
– Lean marketing
– Implementace a podpora využívání informačních technologií (MIS, CRM, BI)
– Zajištění, segmentace a analýza dat
– Výběr a rozvoj lidských zdrojů podílejících se na marketingových aktivitách

– Cíle, strategie, plánování a budgeting marketingových aktivit
– Marketingový, produktový a komunikační mix
– Marketingové průzkumy
– Budování produktových a firemních značek
– Podpora prodeje a její efektivita
– Výběrová řízení a nákup agenturních služeb
– Marketingová a obchodní práce s jednotlivými zákaznickými segmenty
– Prodejní místa, i virtuální, a aspekty ovlivňující jejich návštevnost či výsledky prodejů
– Category management

 


 
 

Příklady zaměření spolupráce:

 

Marketing a Trade Marketing

Náš cíl a motto: Dosáhnout disponibilními zdroji co nejlepších výsledků. Věnujeme se nejen aktivitám které přímo souvisejí s uplatněním výrobků či služeb na trhu, ale i nastavení interních činností a procesů s vazbou na marketing společnosti. Realizujeme stanovené úkoly, zajišťujeme správu svěřené oblasti a poskytujeme nezávislou podporu pro stavové pracovníky i management – analytickou, profesní, kapacitní, kontrolní.

 

Lean marketing

Aby vše fungovalo tak jak má. Jednoduše, přehledně, efektivně, rychle. Věnujeme se optimalizaci a zvyšování efektivity marketingových procesů. V oblasti vývoje a optimalizace výrobků, cenotvorby, distribuce, podpory prodeje a poprodejních služeb. Se zaměřením na rozvoj a využití firemního know-how, sdílení informací a využívání zkušeností.

 

Snížení přímých nákladů na marketingové aktivity

Stejně jako ve výrobě z pohledu její produktivity, i v marketingových činnostech lze využít vlastních rezerv a možnosti nemalých finančních úspor. Dosáhnout stanovených cílů s menšími náklady. Lepší efektivitou, plánováním, organizací a kvalitou práce – cílením podpory prodeje, volbou použitých nástrojů, obsahem komunikace, omezením aktivit které nemají očekávaný přínos, revizí nakupovaných služeb, úsporami v personální oblasti,… Externí řešení takového projektu přináší vedle plného zaměření na výsledek také nové náměty, nezaujatost a objektivitu.

 

Controlling

Pomáháme zefektivnit a zvýšit přínos využívání dat pro řízení a plánování marketingových aktivit. Nepracujeme jen s finančními náklady, pro manažerské řízení jsou důležité také kvalitativní a výkonové ukazatele. V rámci realizace pomáháme definovat klíčové marketingové procesy a jejich měřitelné parametry, zajistit vstupní data, stanovit KPI pro reporting, zpracovat pilotní výstupy, nastavit související činnosti, optimalizovat SW podporu. Dle potřeby realizujeme také nezávislé ad-hoc audity a analýzy.

 

SW pro CRM

Stanovení rozsahu potřeb a implementace vhodných nástrojů, nebo optimalizace stávajícího řešení. Nezávislé vedení realizace od stanovení úvodního záměru, přes výběr řešení, přípravu dat a implementaci, po spolupráci na tréninku uživatelů a následném ladění systému. Jde o typickou situaci, kdy je výhodné na přechodnou dobu kapacitně posílit, využít nezávislý pohled, nasdílet zkušenosti a současně zajistit stavovým zaměstnancům prostor pro řešení jiných úkolů.

Outsourcing marketingových činností

Plnění vybraných pracovních úkolů ve stanoveném rozsahu, nebo dlouhodobější celková správa dané organizační či tématické oblasti.

 

Implementace změn

Zaměření je individuální dle potřeb klienta. Základem je jeho záměr přijít s něčím novým, oživit nabídku, kreativu, stávající způsob práce, přispět k dalšímu rozvoji. Ať již jde o nový design, značku, komunikační kanál podpory prodeje, oslovení nové cílové skupiny,…, změny produktové, technické, organizační. Poskytneme nezávislé hodnocení záměru, navrhneme a společně zkonkretizujeme další postup. Pomůžeme kapacitně i zkušenostmi zvládnout potřebné a dotáhnout záměr efektivně do realizace.

 

Zajištění zpětné vazby a nezávislého hodnocení

Doplnění informací od zákazníků a obchodních partnerů pro potřeby marketingu, obchodu a řízení. Dodavatelsko-odběratelské kvalitativní průzkumy (B2B), lokální zákaznické ankety, hodnocení prodejních míst a účinnosti/kvality realizace obchodních či trade marketingových aktivit. Nezávislé zpracování a vyhodnocení souvisejících dat.

 

Pilotní obchodní a marketingové projekty

Připravujeme a také přímo realizujeme obchodní a marketingové projekty k ověření potenciálu produktu, cílové skupiny, teritoria, nebo účinnosti využití nových nástrojů či forem komunikace. Poskytujeme kapacitní a profesní pomoc v situacích, kdy je efektivní využít nezávislý pohled, externí zkušenosti, nebo na přechodnou dobu doplnit pracovní tým.

 

Oživení obchodu

Oddělení, prodejní místo, pobočka, region, nebo vybraná kategorie produktů a služeb. Projekty s jednoznačným cílem zlepšit prodejní výsledky a odstranit stávající nedostatky a bariery. Základem je vymezení oblasti, která nedosahuje očekávaných výsledků, vyhodnocení dosavadních kroků a možných příčin, návrh postupu a následná realizace v dohodnutém rozsahu, včetně možnosti kompletního zajištění výkonu činností.

 

Příprava a realizace nového záměru

Investiční projekt, příprava významných nákupů, zásadní organizační, nebo produktové změny. Pomůžeme vám validovat předpoklady, zpracovat business case projektu a související obchodní či marketingové plány. Pro zajištění financování, posouzení záměru, správu realizace, nebo risk management. Poskytneme nezávislý pohled, zkušenosti i pracovní kapacitu.