MARKETING MANAGEMENT

„Úspěšnost marketingu firmy, je dána způsobem a efektivitou využití dostupných zdrojů k dosažení stanovených cílů. Jakých výsledků se podaří dosáhnout disponibilními zdroji – lidskými, výrobními, finančními,… Tento komplexní pohled na oblast marketingu tvoří základy našich aktivit.“

Read More

PROCESNÍ a FINANČNÍ CONTROLLING

Naším cílem je přispět k zajištění podmínek pro efektivní plánování a řízení společnosti na všech úrovních. S optimální skladbou KPI, podporou IT, sběrem a řízenou distribucí validních dat a výstupů z jejich zpracování. Součástí řešení je i trénink a podpora odpovědných pracovníků v práci s reportovanými daty a v jejich reálném využívání pro potřebu řízení.

Read More

OPTIMALIZACE PROCESŮ, ORGANIZACE a ŘÍZENÍ

Východiskem pro veškeré naše aktivity je skutečný efekt zavedených opatření. Proto i optimalizaci procesů, činností, nebo organizační oblasti, řešíme v souvislostech a zabýváme se všemi aspekty, které mohou mít ve výsledku vliv na stanovené cíle.

Read More

Marketing a Trade marketing

Externí podpora s konkrétními úkoly a výsledky


 

Outsourcing marketingových činností, využití externích kapacit a zkušeností po dobu kdy je to účelné, je stále častěji poptávanou službou ze strany našich klientů. Na stanovených úkolech pracujeme samostatně, nebo jako součást týmu klienta. Poskytujeme servis pro stavové pracovníky marketingu a vedení společnosti. Kapacitní, analytický, „názorový“ i kontrolní.

Při realizacích využíváme přímé manažerské zkušenosti z oblasti marketingu v segmentech B2B a B2C (včetně FMCG a finančních služeb) v úrovni výkonných i řídících pozic. Garantujeme loajalitu a důvěrnost sdílených informací.

 

Z okruhů činností:

– Vše kolem „značky“ a jejího budování
– Přímá podpora prodeje (online, offline)
– Category management
– Segmentace pro potřeby marketingu
– Zpracování a analýza dat
– Příprava investičních a rozvojových záměrů
– Nákup agenturních služeb (reklama, PR, průzkum trhu,…) a vyhodnocení výsledků
– Nákup autorských práv
– Procesní a finanční controlling v oblasti obchodu a marketingu
– Rozvoj marketingu (oddělení, týmu, HR, činností) a jeho zapojení do interních procesů ve společnosti
– Aplikace marketingových nástrojů dovnitř firmy
– Naplnění požadavků GDPR v rámci marketingových aktivit


„Úspěšnost marketingu firmy, je dána způsobem a efektivitou využití dostupných zdrojů k dosažení stanovených cílů. Jinými slovy: Jakých výsledků se podaří dosáhnout disponibilními zdroji – lidskými, výrobními, finančními,… Tento komplexní pohled na oblast marketingu tvoří základy našich aktivit.“


 

Typické oblasti realizací:

 

Projektové realizace

Praktická pomoc při přípravě a realizaci nových investičních záměrů, zavádění nových výrobků, při start-upu společnosti, re-launchingu sortimentu či značky, nebo i změnách organizace a řízení v oblasti marketingu a obchodu… V situacích, kdy je zapotřebí na přechodnou dobu doplnit pracovní tým, či přerozdělit stanovené úkoly.

 

Zvýšení úspěšnosti a efektivity marketingových aktivit

Doplnění pracovního týmu klienta, výkon dohodnutých činností i nezávislé vyhodnocení stávajícího stavu a plánovaných aktivit. Zaměření na návratnost a výnos prostředků investovaných do marketingu a podpory prodeje. Optimalizace zacílení podpory prodeje, používaných nástrojů a obsahu komunikace. Spolupráce při zpracování dat, stanovení priorit, cílů a strategie k jejich dosažení. V rámci správy teritoria, portfolia výrobků, značek a distribučních kanálů. Plnění úkolů od strategie a konkretizace plánu aktivit, po jejich přípravu, realizaci, kontrolu a vyhodnocení. Zajištění kvality souvisejících činností.

 

Zajištění zpětné vazby

Zajištění informací pro potřeby marketingu, obchodu a řízení kvality. Kvalitativní mystery shopping, dodavatelsko-odběratelské průzkumy (B2B), nezávislé audity prodejních míst, kontrola realizace trade marketingových aktivit a validace rozsahu jejich plnění. Lokální ankety a průzkumy trhu. Zpracování a vyhodnocení dat pro potřeby marketingu. [Průzkum kvality odběratelských vztahů]

 

Nezávislé vyhodnocení situace v regionu

Zhodnocení aktuálního stavu obchodních aktivit a výsledků v regionu, analýza dat, vyhodnocení práce obchodních zástupců a dodavatelsko-odběratelských vztahů, vyhodnocení realizované podpory prodeje a celkového stavu distribuce či prodejních míst. Návrh opatření ke zlepšení výsledků s možností následné spolupráce při realizaci.

Využití nových nástrojů k marketingovým aktivitám

Kapacitní pomoc v situacích, kdy klient uvažuje o využití nových marketingových nástrojů se kterými nemá přímé zkušenosti, včetně přípravy ověřovacích pilotních projektů. Pro někoho jde o online aktivity, pro někoho o tradiční média, TV, direct mail, nový věrnostní program, nebo CRM-ko. Vždy jde o nové zkušenosti a s nimi dočasně zvýšenou pracnost. Fázi, v rámci které lze ušetřit, ale i prodělat. Pomůžeme vám zavést nové nástroje, pravidla pro hodnocení jejich výsledků i nastavit nové smluvní vztahy.

 

Věrnostní programy pro zákazníky, partnery i zaměstnance

Realizace dílčích úkolů i outsourcing oblasti jako celku. Od průzkumů spokojenosti, identifikace potenciálu a rizik, budgetingu a vyhodnocování přínosu, po správu a zpracování dat, a především realizaci konkrétních aktivit. Realizujeme nejen „zákaznicky“ orientované projekty pro oblast B2B a B2C, ale také projekty s interním zaměřením na zaměstnance, na jejich loajalitu, motivaci a stabilizaci. [Věrnostní programy], [Zaměstnanecké průzkumy],

 

Oživení obchodu

Může jít o oddělení, prodejní místo, pobočku, region, nebo o vybrané kategorie produktů a služeb. S jednoznačným cílem zlepšit prodejní výsledky a odstranit stávající nedostatky a bariery. Základem je vymezení oblasti, která nedosahuje očekávaných výsledků, vyhodnocení dosavadních kroků a možných příčin, návrh postupu a následná realizace v dohodnutém rozsahu, včetně možnosti kompletního zajištění výkonu činností.