PROJEKTOVÉ REALIZACE, KRIZOVÝ A INTERIM MANAGEMENT

Stavíme na více jak dvacetileté praxi ve výkonných i manažerských pozicích a externích realizací nejen marketingových, start-upových či optimalizačních projektů.

CONTROLLING

Pracovat s daty v rozsahu který je účelný a pomáhá přijímat včas správná rozhodnutí. Poskytnout spolehlivé informace a argumenty nezbytné pro řízení, plánování, motivaci a prevenci rizik.

MARKETING MANAGEMENT

„Úspěšnost marketingu firmy, je dána způsobem a efektivitou využití dostupných zdrojů k dosažení stanovených cílů“.... Tento komplexní pohled na roli marketingu je základem našeho zaměření a přístupu k realizovaným projektům.

Nejste spokojeni s přínosem investic do marketingu a podpory prodeje?

Chcete optimalizovat nabídku služeb, změnit komunikaci, design, využít nové nástroje, vyprofilovat značku, oslovit novou cílovou skupinu?

Nebo potřebujete lépe zakomponovat marketingové činnosti do vaší firmy? Nastavit jejich rozsah, postupy, controlling?


 

Nezávislá podpora pro management, správce i majitele společností…

Pracujeme projektovou formou, nebo přímým začleněním do organizace a převzetím stanovených činností. Přinášíme externí pohled a zkušenosti, osvědčené postupy i nové náměty, a především plné zaměření na realizaci. Úzce spolupracujeme se stavovými pracovníky klienta, navazujeme na jejich zkušenosti i rozpracovanost souvisejících úkolů. Vždy se snažíme, aby společná práce byla vnímána pozitivně, měla smysl a vedla ke konkrétním výsledkům.

 

Marketing a Trade marketing – příprava, realizace, správa, vyhodnocení

– Cíle, strategie, plánování a budgeting marketingových aktivit
– Marketingový, produktový a komunikační mix
– Kvalitativní a kvantitativní průzkumy
– Zpracování a využívání dat pro obchod a marketing
– Využití a budování značek – produktové/firemní, vlastní/privátní
– Reklamní kampaně, podpora prodeje výrobků a služeb – tradiční kanály, online, prodejní místa – ATL, BTL
– Zákaznické segmenty a optimalizace práce s nimi, vč. věrnostních programů
– Prodejní místa, i virtuální, a aspekty ovlivňující jejich návštěvnost či výsledky prodejů
– Category management
– Výběrová řízení a nákup agenturních služeb

– Systemizace a controlling marketingových činností v rámci společnosti
– Optimalizace marketingových procesů (vývoj produktů, balení, cenotvorba, distribuce, podpora prodeje, poprodejní služby, data management, controlling)
– Správa a sdílení marketingových informací
– Lean marketing
– Implementace a podpora využívání informačních technologií (MIS, CRM, BI)
– Výběr a rozvoj lidských zdrojů podílejících se na marketingových aktivitách

 


 

Příklady zaměření spolupráce v oblasti marketingu a obchodu:

 

Marketing a Trade Marketing

Náš cíl a motto: Dosáhnout disponibilními zdroji co nejlepších výsledků. Věnujeme se nejen aktivitám které přímo souvisejí s podporou prodeje a uplatněním výrobků či služeb na trhu, ale i nastavení interních činností a procesů s vazbou na marketing společnosti. Realizujeme konkrétní úkoly, zajišťujeme správu svěřené oblasti a poskytujeme nezávislou podporu pro stavové pracovníky i management – analytickou, kreativní, kapacitní, kontrolní. Pracujeme na full-time přímo u klienta, jako součást jednoho týmu.

 

Lean marketing

Aby vše fungovalo tak jak má. Jednoduše, přehledně, efektivně, rychle. Věnujeme se všem procesům s vazbou na marketing společnosti a souvisejícím nákladům. V oblasti vývoje a optimalizace výrobků, cenotvorby, distribuce, podpory prodeje, poprodejních služeb,… Se zaměřením na výsledky, efektivitu jejich dosažení, návratnost investic a budování firemního know-how.

 

Snížení přímých nákladů na marketingové aktivity

Stejně jako ve výrobě z pohledu její produktivity, i v marketingových činnostech lze využít vlastních rezerv a možnosti nemalých finančních úspor. Dosáhnout stanovených cílů s menšími náklady. Novými nápady, volbou nástrojů, využíváním informací, plánováním, organizací a kvalitou práce – cílením podpory prodeje, volbou použitých nástrojů, obsahem komunikace, omezením aktivit které nemají očekávaný přínos, revizí nakupovaných služeb, snížením produkčních nákladů, úsporami v personální oblasti,… Externí řešení takového projektu přináší vedle plného zaměření na výsledek také nové náměty, nezaujatost a objektivitu.

 

Controlling

Pomáháme zefektivnit a zvýšit přínos využívání dat pro řízení a plánování. Pracujeme s dosaženými kvalitativními a výkonovými ukazateli, s finančními náklady a s daty z interních informačních systémů nebo marketingových průzkumů. V rámci realizace pomáháme definovat klíčové měřitelné parametry, zajistit vstupní data, zpracovat pilotní výstupy, nastavit související činnosti, optimalizovat SW podporu. Dle potřeby realizujeme nezávislé ad-hoc analýzy.

 

SW pro CRM

Implementace nových nástrojů, nebo optimalizace využívání stávajícího řešení. Nezávislé vedení realizace od stanovení úvodního záměru, přes výběr řešení, přípravu dat a implementaci, po spolupráci na tréninku uživatelů a následném ladění systému. Jde o typickou situaci, kdy je výhodné na přechodnou dobu kapacitně posílit, využít nezávislý pohled, nasdílet zkušenosti a současně zajistit stavovým zaměstnancům prostor pro řešení dalších úkolů.

 

Příprava a realizace nového záměru

Investiční projekt, příprava významných nákupů, zásadní organizační, nebo produktové změny. Pomůžeme vám validovat předpoklady, zpracovat business case projektu a související obchodní či marketingové plány. Pro zajištění financování, posouzení záměru, správu realizace, nebo risk management. Poskytneme nezávislý pohled, zkušenosti i pracovní kapacitu.

Audit stávajícího stavu

Nezávislý pohled na uplatňovaný marketingový, produktový a komunikační mix (ve smyslu jejich obsahu a faktické náplně). Realizované kroky, plánované záměry, používané nástroje a komunikační kanály, obsah a formy komunikace, sdílení informací, pracovní postupy, náklady, potenciál lidských zdrojů, dosavadní úspěšnost a efektivita, nové příležitosti, …
Vedle vlastního nezávislého vyhodnocení stávajícího stavu a pojmenování rezerv, potenciálu či rizik, je součástí také návrh dalších kroků a nových námětů k realizaci.

 

Správa kampaní a promo akcí

Od zadání cíle po vyhodnocení finálních výsledků. V potřebném rozsahu realizujeme stanovené úkoly, nebo zajišťujeme kompletní správu. Cílem je co nejkvalitnější realizace. Nejen ve smyslu obsahu a formy, ale také v rámci optimalizace jejího průběhu, kontroly plnění kvality a rozsahu nakupovaných služeb a finálního vyhodnocení výsledků a „key learnings“. Pomáháme k lepším výsledkům, šetříme čas i peníze. Uvolňujeme ruce stavovým pracovníkům pro řešení dalších úkolů.

 

Realizace změn

Zaměření je individuální dle potřeb klienta. Základem je jeho záměr oslovit nové zákazníky, oživit stávající nabídku, kreativu, zaběhnutý způsob práce, přispět k dalšímu rozvoji. Ať již jde o nový design, značku, podporu prodeje,…, změny komunikační, produktové, technické, organizační. Poskytneme nezávislý pohled, navrhneme a společně zkonkretizujeme nejvhodnější postup. Pomůžeme vám zvládnout potřebné a co nejefektivněji dotáhnout záměr do realizace. Pracujeme na full-time přímo u klienta, jako součást jednoho týmu.

 

Pilotní obchodní a marketingové projekty

Připravujeme a také přímo realizujeme obchodní a marketingové projekty k ověření potenciálu produktu, nového zákaznického segmentu, účinnosti využití nových nástrojů či forem komunikace. Poskytujeme kapacitní a profesní pomoc v situacích, kdy je efektivní využít nezávislý pohled, externí zkušenosti, nebo na přechodnou dobu doplnit pracovní tým.

 

Oživení obchodu

Oddělení, prodejní místo, pobočka, region, nebo vybraná kategorie produktů a služeb. Projekty s jednoznačným cílem zlepšit prodejní výsledky a odstranit stávající nedostatky a bariery. Základem je vymezení oblasti, která nedosahuje očekávaných výsledků, vyhodnocení dosavadních kroků a možných příčin, návrh postupu a jeho následná realizace v dohodnutém rozsahu.

 

Využití dat v rámci marketingových aktivit

Zkuste se s námi na data podívat jinak. Najít cestu k lepší segmentaci, novým příležitostem, k zefektivnění marketingových aktivit, stanovení nových úkolů. Ať již jde o data z veřejně dostupných zdrojů, nakupovaná, nebo data z vlastních informačních systémů. Data z výroby, logistiky, prodeje, data o zákaznících, jejich charakteristice, prioritách a zvyklostech, potenciálu.